ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตหนองจอก : 50150000-3324

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุเมธ สำเภา โทร. 7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อทอดแบบสอบถามจากประชาชนผู้ใช้บริการสำนักงานเขตหนองจอกและปรับปรุงพัฒนางานต่อไป

50150100/50150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนผู้มารับบริการจากสำนักงานเขตหนองจอก มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ตามประเด็นดังนี้ 1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.ความพึงพอใจด้านบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 6.ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนผู้มารับบริการจากสำนักงานเขตหนองจอก มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-25)

92.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากหน่วยงานกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-29)

83.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการให้บริการประชาชนตามภาระหน้าที่ของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการให้บริการประชาชนตามภาระหน้าที่ของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เข้ามาทอดแบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในช่วงพิจารณาดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการบริการ ในประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : ได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเขตหนองจอก อยู่ในช่วงพิจารณาดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการบริการ ในประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : ดำเนินการให้บริการประชาชนตามภาระหน้าที่ของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เข้ามาทอดแบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 22 มราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : ดำเนินการให้บริการประชาชนตามภาระหน้าที่ของสำนักงานเขตเพื่อรองรับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : ดำเนินการให้บริการประชาชนตามภาระหน้าที่ของสำนักงานเขตเพื่อรองรับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ดำเนินการให้บริการประชาชนตามภาระหน้าที่ของสำนักงานเขตเพื่อรองรับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3324

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3324

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0784

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.4000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.40

100 / 100
3
4.40

100 / 100
4
4.52

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **