ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50150000-3352

สำนักงานเขตหนองจอก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวคหวรรณวนัช พิพัฒมงคลสกุล โทร 7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

50150100/50150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อปพร. เขตหนองจอก 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อปพร. เขตหนองจอก ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. เขตหนองจอก

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของ อปพร.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำเวรวิทยุสื่อสารเดือนสิงหาคม 24400.-บาทและเดือนกันยายน 24000.-บาท คืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือให้สำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-25)

92.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้อปพร.ที่ทำหน้าที่ประจำเวรววิทยุ เดือนสิงหาคม จำนวน 24,800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-29)

83.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้อปพร.ที่ทำหน้าที่ประจำเวรววิทยุ เดือนกรกฎาคม จำนวน 24,800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้อปพร.ที่ทำหน้าที่ประจำเวรววิทยุ เดือนมิถุนายน จำนวน 24,000.-บาท พร้อมเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ฯและค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้อปพร.ที่ทำหน้าที่ประจำเวรววิทยุ เดือนเมษายน จำนวน 24,800.-บาท พร้อมเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ฯและค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้อปพร.ที่ทำหน้าที่ประจำเวรววิทยุ เดือนเมษายน จำนวน 24,000.-บาท พร้อมเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ฯและค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้อปพร.ที่ทำหน้าที่ประจำเวรววิทยุ เดือนมีนาคม จำนวน 24,800.-บาท พร้อมเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ฯและค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้อปพร.ที่ทำหน้าที่ประจำเวรววิทยุ เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 24,000.-บาท พร้อมเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ฯและค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-29)

33.00

29/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้อปพร.ที่ทำหน้าที่ประจำเวรววิทยุ เดือนมกราคม จำนวน 24,800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : กำลังดำเนินการคัดเลือกและเตรียมปิดประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่รับวิทยุประจำศูนย์ อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : กำลังดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่รับวิทยุประจำศูนย์ อปพร. เพื่อจักได้เบิกจ่ายให้ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ทำคำสั่งปฏิบัติงานของอปพร.ประจำเดือน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอปพร.ประจำเดือน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมอปพร.ประจำทุกเดือน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50150000-3352

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50150000-3352

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5015-0801

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.72

100 / 100
2
57.01

100 / 100
3
79.12

100 / 100
4
99.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **