ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50160000-3138

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพรพรรณ พุกภัย เบอร์โทรติดต่อ 02 465 1292 ต่อ 5624

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาการเก็บขนมูลฝอยและการกำจัดมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครจึงเห็นความจำเป็นที่จะให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย ได้แก่ ขยะพิษ ขยะที่ยังใช้ได้ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยวิธีการดัดแปลง แปรสภาพ ใช้ซ้ำ ส่วนขยะสดที่เน่าเสียง่ายจะย่อยสบายได้เช่น ขยะเศษอาหารจากครัวเรือน พืชผัก ผลไม้ เป็นขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจำเป็นต้องกำจัดอย่างรวดเร็ว ณ แหล่งกำเนิด สำนักงานเขตธนบุรีจึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งยังเป็นการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

50160600/50160600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารจากบ้านเรือนของตนเอง โดยทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 2. เพื่อแก้ไขปัญหาเศษอาหารเน่าเหม็นสร้างความเดือดร้อนรำคาญ 3. เพื่อขจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหนะของโรคต่างๆ ด้วยการจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิด 4. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลดมลพิษที่ตัวเองเป็นผู้ก่อ 5. เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 6. เพื่อลดปัญหาพื้นที่ฝังกลบขยะและประหยัดงบประมาณในการกำจัด

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเขตธนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

24/07/2563 : เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่เขตธนบุรี ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร พื้นที่ว่างหลังสำนักงานเขตธนบุรี ในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-07-24)

92.00

24/07/2563 : เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ชุมชนสวนพลู ชุมชนวัดสุทธาราม ชุมชนโรงคราม ทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่เขตธนบุรี ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร พื้นที่ว่างหลังสำนักงานเขตธนบุรี ในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย ชุมชนสวนพลู ชุมชนวัดสุทธาราม ชุมชนโรงคราม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/06/2563 : เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ชุมชนบางไส้ไก่ , ชุมชนรวมพลังซอยตากสิน 22 , ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ ทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่เขตธนบุรี ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร , ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมพระราม 3 , พื้นที่ว่างด้านหลังสำนักงานเขตธนบุรี , ในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ , เทศบาลสาย 3 ให้ความรู้จากการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรียืเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ชุมชนบางไส้ไก่ , ชุมชนเจริญนคร 66 , ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/05/2563 : เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่เขตธนบุรี , ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร , ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมพระราม 3 , พื้นที่ว่างหลังสำนักงานเขตธนบุรี , ในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ที่โรงพยาบาลสมิติเวช

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่เขตธนบุรี ที่ ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร , ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมพระราม 3 , พื้นที่ด้านหลังสำนักงานเขตธนบุรี , ภายในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดทำปุ๋ยใบไม้ ที่ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร , ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมพระราม 3 , สวนหย่อมถนนเทศบาลสาย 3 , วัดดาวคะนอง 800 กฺิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ชุมชนสานสัมพันธ์ , ชุมชนวัดดาวคะนอง , ชุมชนสามัคคีธรรม , บุคลากรสำนักงานเขตธนบุรี , หน้าถนนสายหลัก ประชาธิปก-สี่แยกบ้านแขก, ถนนราชพฤกษ์ , ถนนพญาไท - ทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่เขตธนบุรี ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างะดับตากสิน-สาทร ,ศูนยืเรียนรู้สวนหย่อมสะพานพระราม 3 ,พื้นที่ด้านหลังสำนักงานเขตธนบุรี , ในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ - ให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ชุมชนสานสัมพันธ์ , ชุมชนวัดดาวคะนอง , โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จัดทำปุ๋ยใบไม้ ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร , ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมสะพานพระราม 3 , สวนหย่อมถนนเทศบาลสาย 3 , วัดดาวคะนอง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-23)

55.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ , ซอยเทอดไทย 14 , ชุมชนวัดประยุรวงศ์ , ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ , ชุมชนโกบ๊ , ชุมชนวัดประดิษฐาราม , ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ ทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่เขตธนบุรี ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร , ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมสะพานพระราม 3 , พื้นที่ด้านหลังสำนักงานเขตธนบุรี , ในฝ่ายรักษาความสะอาด่ฯ ให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ , ชุมชนโกบ๊อ ,ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ , ชุมชนวัดประยุรวงศ์ , ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ จัดทำปุ๋ยใบไม้ ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร , ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมสะพานพระราม 3 , สวนหย่อมถนเทศบาลสาย 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-25)

45.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ชุมชนวัดกัลยาณ์ , ชุมชนแซ่ซิ้มส่วนบน , ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ , ชุมชนโรงเจ 2 ทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่เขตธนบุรี -ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร , ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมพระราม 3 , พื้นที่ว่างหลังสำนักงานเขตธนบุรี , ในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และสวนหย่อมโรงเรียนศึกษานารี ให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและสาธิตกาแรปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ - โรงเรียนซางตาครู้ซคอนแวน , ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ จัดทำปุ๋ยใบไม้ -ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร , ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมพระราม 3 , สวนหย่อมถนนเทศบาลสาย 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-22)

35.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกเนิด -ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ - ชุมชนหลังไปรษณย์สำเหร่ ซอยตากสิน 15 ชุมชนปากคลองสะแก ทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่เขตธนบุรี -ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร -ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมสะพานพระราม 3 -พื้นที่ด้านหลังสำนักงานเขตธนบุรี - ในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ -สวนหย่อมศึกษานารี ให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ - สาธิตการจัดทำน้ำหมักชีวภาพโรงเรียนวัดบางน้ำชน , โรงเรียนวัดกระจับพินิจ,โรงเรียนวัดราชวรินทร์ จัดทำปุ๋ยใบไม้ -ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร -ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมสะพานพระราม 3 -สวนหย่อมสะพานพระราม 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ชุมชนวัดกัลยาณ์ , ชุมชนตากสินสัมพันธ์ , ซอยอินทรพิทักษ์ 3,5 ชุมชนตรอกเทวดา , ชุมชนสองร้อยห้อง , ชุมชนเจริญนคร 52,60 , ชุมชนสานสัมพันธ์ , ชุมชนหลังโรงเรียนศึกษานารี ทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่เขตธนบุรี ที่ศูนย์เรียนนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน -สาทร , ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมพระราม 3 , พื้นที่ด้านหลังสำนักงานเขตธนบุรี , ในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดทำปุ๋ยใบไม้ ที่ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร , ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมพระราม 3 สวนหย่อมถนนเทศบาลสาย 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(1) เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด โรงเรียนวัดดาวคะนอง , ตลาดสำเหร่หน้าตลาดนกกระจอก ซอยอิสรภาพ 13,17 , ชุมชนหลังโรงพักบุปผาราม ,ชุมชนหลังโรงเรียนศึกษานารี , ชุมชนเกื้อวิทยา (2) ทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่เขตธนบุรี ที่ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร , ศูนย์เรียนรู้สนหย่อมสะพานพระราม 3 พื้นที่ว่างหลังสำนักงานเขตธนบุรี ในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ (3) ให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ที่ชุมชนเกื้อวิทยา (4) จัดทำปุ๋ยใบไม้ ที่ศูนย์เรียนรู้ใต้สะพานต่างระดับตากสิน-สาทร ศูนย์เรียนรู้สวนหย่อมพระราม 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการรณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่นำมาใช้ประโยชน์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างยั่งยืน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาวัสดุและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ และขยายผลตามโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำขีวภาพ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สาธิตการปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3138

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3138

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0773

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2 : (2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.52

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.54

100 / 100
2
11.70

100 / 100
3
22.38

100 / 100
4
30.52

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **