รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 2 : (2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ : 5016-0773

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.3800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.54
100.0000
100 / 100
2
11.70
100.0000
100 / 100
3
22.38
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป้าหมายปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ เป้าหมายร้อยละ 20 จากฐานปี 2560 เขตธนบุรี มีเป้าหมายปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ 2563 17,069.83 ตันต่อปี แยกได้ดังนี้ เป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม 46.77 ตัน/วัน (ตัดมูลฝอยอินทรีย์จะเหลือ 35.08 ตัน/วัน) ทั้งนี้จะต้องมูลฝอยอินทรีย์อยู่ในยอดรวมไม่ต่ำกว่า 11.69 ตัน/วัน รวมไตรมาสแรก เป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม = 3,432.791 ตัน/92 วัน คิดเป็น 37.31 ตัน/วัน มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกรวม = 1,293.40 ตัน/92 วัน คิดเป็น 14.06 ตัน/วัน รวมมูลฝอยทั้งหมดที่คัดแยก = 4,726.19 ตัน/92 วัน คิดเป็น 51.37 ตัน/วัน คิดเป็น ร้อยละ 5.54 ของเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 20 (17,069.83 ตันต่อปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เป้าหมายปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ เป้าหมายร้อยละ 20 จากฐานปี 2560 เขตธนบุรี มีเป้าหมายปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ 2563 17,069.83 ตันต่อปี แยกได้ดังนี้ เป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม 46.77 ตัน/วัน (ตัดมูลฝอยอินทรีย์จะเหลือ 35.08 ตัน/วัน) ทั้งนี้จะต้องมูลฝอยอินทรีย์อยู่ในยอดรวมไม่ต่ำกว่า 11.69 ตัน/วัน รวมสองไตรมาส เป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม = 7,237.731 ตัน/183 วัน คิดเป็น 39.55 ตัน/วัน มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกรวม = 2,748.54 ตัน/183 วัน คิดเป็น 15.01 ตัน/วัน รวมมูลฝอยทั้งหมดที่คัดแยก = 9,986.27 ตัน/183 วัน คิดเป็น 54.56 ตัน/วัน ผลงานที่ทำได้รวม 58.50 % คิดเป็น ร้อยละ 11.70 ของเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 20 (17,069.83 ตันต่อปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เป้าหมายปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ เป้าหมายร้อยละ 20 จากฐานปี 2560 เขตธนบุรี มีเป้าหมายปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ 2563 17,069.83 ตันต่อปี แยกได้ดังนี้ เป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม 46.77 ตัน/วัน (ตัดมูลฝอยอินทรีย์จะเหลือ 35.08 ตัน/วัน) ทั้งนี้จะต้องมูลฝอยอินทรีย์อยู่ในยอดรวมไม่ต่ำกว่า 11.69 ตัน/วัน รวมสามไตรมาส เป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม = 11,019.09 ตัน/274 วัน คิดเป็น 40.22 ตัน/วัน มูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกรวม = 8,076.32 ตัน/274 วัน คิดเป็น 29.47 ตัน/วัน รวมมูลฝอยทั้งหมดที่คัดแยก = 19,095.41 ตัน/274 วัน คิดเป็น 69.70 ตัน/วันผลงานที่ทำได้รวม 111.87 % คิดเป็น ร้อยละ 22.38 ของเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 20 (17,069.83 ตันต่อปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ๒. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๓ ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ คูณ ๑๐๐ (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๓

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด