ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50160000-3139

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอัญณิการ์ โตโฉมงาม เบอร์โทรติดต่อ 081 431 8031

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่จะช่วยให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ๋งกี๊ ตะกาว ตะแกรง สำหัรบช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก วอย และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตธนบุรีจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2563 ขึ้น

50160600/50160600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้ 4. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อให้พื้นที่เขตธนบุรีสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนวัดประดิษฐาราม ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย และชุมชนกุฎีจีน อาสาสมัคร จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-20)

95.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เก็บขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ 1 สิงหาคม 2563 ชุมชนมัสยอดบ้านสมเด็จ 6 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 11 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 28 สิงหาคม 2563 ชุมชนกุฎีจีน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-20)

85.00

20/07/2563 : พัฒนาทำความสะอาด และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามนโยบายกรุงเทพมหานคร (เก็บขยะชิ้นใหญ่) ดังนี้ 4. ก.ค.63 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 6 ก.ค.63 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 26 ก.ค.63 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 29 ก.ค.63 ชุมชนกุฎีจีน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 5 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 23 มิถุนายน 2563 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 27 มิถุนายน 2563 ชุมชนกุฎีจีน 29 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/05/2563 : พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 5 พฤษภาคม 2563 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 23,27 พฤษภาคม 2563 ชุมชนกุฎีจีน 25 พฤษภาคม 2563 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 30 พฤษภาคม 2563 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 5 เมษายน 2563 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 25 เมษายน 2563 ชุมชนกุฎีจีน 29 เมษายน 2563 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 30 เมษายน 2563 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 5 มี.ค.63 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 9 มี.ค.63 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ , 27 มี.ค.63 ชุมชนกุฎีจีน , 30 มี.ค.63 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-23)

25.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 6 ก.พ.63 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 12 ก.พ.63 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ , 26 ก.พ.63 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย , 27 ก.พ.63 ชุมชนกุฎีจีน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 5 ม.ค.63 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 24 มกราคม 2563 ชุมชนกุฎีจีน , 25 มกราคม 2563 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ , 26 ม.ค.63 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-22)

15.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 10 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 22 ธันวาคม 2562 ชุมชนกุฎีจีน 23 ธันวาคม 62 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 6 พ.ย.62 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 10 พ.ย.62 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 19 พ.ย.62 ชุมชนกุฎีจีน 25 พ.ย.62 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 6 ต.ค.62 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 13 ต.ค.62 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 21 ต.คง62 ชุมชนกุฎีจีน 28 ต.ค.62 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจชุมชนที่มีความพร้อมมีการรวมตัวเข้มแข็ง เพื่อคัดเลือกชุมชน
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการจ้างอาสาสมัคร
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จ้างอาสาสมัครฯ ดำเนินการชักลากขยะและรักษาความสะอาดในชุมชนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและรายงานเสนอคณะผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3139

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3139

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0773

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2 : (2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.52

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.54

100 / 100
2
11.70

100 / 100
3
22.38

100 / 100
4
30.52

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **