ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50160000-3169

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวกุลิสรา วงศ์สมอ (5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันวิชาการ และเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ครู อาจารย์ ซึ่งมีหน้าที่จัดประมวลประสบการณ์ให้เกิดแก่นักเรียน จึงควรได้รับการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์ และสภาพสังคม รูปแบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบหนึ่ง คือ การพัฒนาข้าราชการครู โดยการประชุมสัมมนาเพื่อให้ข้าราชการครูมีความรู้ และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนรับรู้แนวนโยบายของผู้บริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร แล้วนำไปปรับปรุงการเรียน การสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การสัมมนายังจะเป็นการส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ฝ่ายการศึกษาตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการประชุมสัมมนาครู ในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรีขึ้น

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการศึกษา 2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้รับแนวความคิดและแนวทางการเรียนการสอนใหม่ 4. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการศึกษาอันนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ ผู้เข้าประชุมสัมมนา จำนวน 288 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ด้านคุณภาพ ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-25)

10.00

25/09/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-25)

10.00

25/08/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งให้ชะลอการดำเนินโครงการ (สถานการณ์ COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-29)

10.00

29/07/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งให้ชะลอการดำเนินโครงการ (สถานการณ์ COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-26)

10.00

26/06/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งให้ชะลอการดำเนินโครงการ (สถานการณ์ COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-25)

10.00

25/05/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งให้ชะลอการดำเนินโครงการ (สถานการณ์ COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งให้ชะลอการดำเนินโครงการ (สถานการณ์ COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-30)

10.00

30/3/2563 : วางแผนหาหัวข้อการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-25)

10.00

25/2/2563 : ได้รับอุนมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-26)

10.00

26/1/2563 : ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : วางแผนเตรียมการประชุมผู้บริหารโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-28)

60.00

28/11/2562 : อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3169

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3169

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0788

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **