ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต : 50160000-3175

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกุลิสรา วงศ์สมอ (5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขต มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาแบบใหม่มาใช้ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาข้าราชการครู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จึงสมควรพัฒนาบุคลากรการศึกษาให้สามารถใช้ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการการเรียนการสอน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาในการเรียนและการสอน 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตธนบุรี 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรม จำนวน 280 คน 2. ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูที่ผ่านการอบรมสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปดำเนินการให้ก่อประโยชน์สูงสุดในการวัดผลการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : จัดการเรียนการสอนและสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-25)

60.00

25/08/2563 : จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/07/2563 : จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :บางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากครูต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศในสถานการณ์ COVID-19 ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/06/2563 : พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค. 63) - ประสานโรงเรียนแจ้งครูผู้สอนเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-26)

30.00

26/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-28)

30.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บุคคลภายนอกเข้าดำเนินการจัดการสอนในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-25)

15.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติตัวบุคคลและค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3175

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3175

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0783

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 9 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.34

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
67.34

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **