ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรรมการดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี : 50160000-3180

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศุภกฤต สูนโยธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย กรอปกับสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ต้องประสบกับปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการดำเนินชีวิตอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากได้รับภยันตรายจาก กลุ่มมิจฉาชีพและอาชญากร สาเหตุเพราะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีขนาดกว้างขวาง และมีพื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น บริเวณสะพานลอย บริเวณใต้สะพาน บริเวณซอยเปลี่ยว แหล่งชุมชน อาคารหรือที่รกร้างว่างเปล่าต่างๆ เป็นต้น ถึงแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้มงวดในการตรวจตรา ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่หมดไปกรุงเทพมหานครมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานเขตธนบุรี ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดทำแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี และจัดกิจกรรมดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี

50160900/50160900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตธนบุรี - จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการ ตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยและอบอุ่นมากขึ้น - เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยทางถนน - เพื่อให้สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ - เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร (ทหานครปลอดภัย)

เป้าหมายของโครงการ

1. สำนักงานเขตธนบุรีมีการจัดทำแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย 2. จุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตราอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 3. จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ด้วยการดูแลตัดแต่งต้นไม้ หรือติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หรือมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ก้องกันอาชญากรรม หรือมีการทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง 4. ปฏิบัติหน้าที่จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน (อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครางการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจรารจร)จำนวน ครั้ง/วัน/จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-22)

95.00

22/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำหนดความรับผิดชอบออกตรวจตู้เขียวในพื้นที่ทั้ง 7 จุด ดังนี้ 1 ใต้สะพานเจริญพาสน์ 2.ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ 3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า 4. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 5. สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS โพธินิมิตร 7. ปลายถนนประชาธิปก เดือนสิงหาคม 2563 ออกตรวจ ทั้งหมด 651 ครั้ง เดอนกันยายน 2563 ออกตรวจ ทั้งหมด 630 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-23)

90.00

23/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำหนดความรับผิดชอบออกตรวจตู้เขียวในพื้นที่ทั้ง 7 จุด ดังนี้ 1 ใต้สะพานเจริญพาสน์ 2.ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ 3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า 4. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 5. สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS โพธินิมิตร 7. ปลายถนนประชาธิปก เดือนกรกฎาคม 2563 ออกตรวจ ทั้งหมด 651 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำหนดความรับผิดชอบออกตรวจตู้เขียวในพื้นที่ทั้ง 7 จุด ดังนี้ 1 ใต้สะพานเจริญพาสน์ 2.ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ 3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า 4. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 5. สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS โพธินิมิตร 7. ปลายถนนประชาธิปก เดือนมิถุนายน 2563 ออกตรวจ ทั้งหมด 630 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำหนดความรับผิดชอบออกตรวจตู้เขียวในพื้นที่ทั้ง 7 จุด ดังนี้ 1 ใต้สะพานเจริญพาสน์ 2.ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ 3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า 4. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 5. สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS โพธินิมิตร 7. ปลายถนนประชาธิปก เดือนพฤษภาคม 2563 ออกตรวจ ทั้งหมด 651 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-24)

70.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำหนดความรับผิดชอบออกตรวจตู้เขียวในพื้นที่ทั้ง 7 จุด ดังนี้ 1 ใต้สะพานเจริญพาสน์ 2.ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ 3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า 4. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 5. สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS โพธินิมิตร 7. ปลายถนนประชาธิปก เดือนเมษายน 2563 ออกตรวจ ทั้งหมด 630 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำหนดความรับผิดชอบออกตรวจตู้เขียวในพื้นที่ทั้ง 7 จุด ดังนี้ 1 ใต้สะพานเจริญพาสน์ 2.ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ 3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า 4. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 5. สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS โพธินิมิตร 7. ปลายถนนประชาธิปก เดือนมีนาคม 2563 ออกตรวจ ทั้งหมด 651 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำหนดความรับผิดชอบออกตรวจตู้เขียวในพื้นที่ทั้ง 7 จุด ดังนี้ 1 ใต้สะพานเจริญพาสน์ 2.ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ 3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า 4. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 5. สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS โพธินิมิตร 7. ปลายถนนประชาธิปก เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ออกตรวจ ทั้งหมด 609 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำหนดความรับผิดชอบออกตรวจตู้เขียวในพื้นที่ทั้ง 7 จุด ดังนี้ 1 ใต้สะพานเจริญพาสน์ 2.ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ 3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า 4. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 5. สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS โพธินิมิตร 7. ปลายถนนประชาธิปก เดือนมกราคม 2563 ออกตรวจ ทั้งหมด 651 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำหนดความรับผิดชอบออกตรวจตู้เขียวในพื้นที่ทั้ง 7 จุด ดังนี้ 1 ใต้สะพานเจริญพาสน์ 2.ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ 3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า 4. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 5. สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS โพธินิมิตร 7. ปลายถนนประชาธิปก เดือนธันวาคม 2562 ออกตรวจ ทั้งหมด 651 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำหนดความรับผิดชอบออกตรวจตู้เขียวในพื้นที่ทั้ง 7 จุด ดังนี้ 1 ใต้สะพานเจริญพาสน์ 2.ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ 3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า 4. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 5. สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS โพธินิมิตร 7. ปลายถนนประชาธิปก เดือนพฤศจิกายน 2562 ออกตรวจ ทั้งหมด 630 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกำหนดความรับผิดชอบออกตรวจตู้เขียวในพื้นที่ทั้ง 7 จุด ดังนี้ 1 ใต้สะพานเจริญพาสน์ 2.ใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ 3. สวนหย่อมใต้สะพานพุทธยอดฟ้า 4. ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 5. สถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS โพธินิมิตร 7. ปลายถนนประชาธิปก เดือนตุลาคม 2562 ออกตรวจ ทั้งหมด 651 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3180

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3180

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0775

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3 : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **