ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตธนบุรี : 50160000-3188

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสาวสุกัญญา อุสมาน โทร. 5621

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 30 ก วันที่ 12 มีนาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และให้จัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นการปรับปรุงภาษีที่เก็บจากฐานทรัพย์สิน เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างของภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และช่วยกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความอิสระในการบริหารงานและการจัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมความเข้มแข็งและความโปร่งใสในการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการ การเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาที่สำคัญคือ จัดหาและจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตธนบุรี ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ผู้บริหารกำหนด โดยได้หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ดังกล่าวให้สูงขึ้น เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครต่อไป

50160500/50160500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ให้กรุงเทพมหานครมีรายได้สูงขึ้น 2.2 เพื่อเร่งรัดติดตามการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ตามบัญชีรายชื่อผู้ค้างยื่นแบบ และบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 3.1.1 ร้อยละ 100 ของการแจ้งประเมินภาษี 3.1.2 ร้อยละ 10 ของการบังคับภาษี 3.2 ด้านคุณภาพ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถจัดเก็บได้สูงขึ้นและบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax2 2. ดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประกาศบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) และจัดส่งแบบ ภ.ด.ส.3 และแบบ ภ.ด.ส.4 ให้ผู้เสียภาษี และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 3. จัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ติดประกาศที่สำนักงานเขต และได้ประกาศผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตธนบุรี เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :1.ระบบการบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องทำฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการสำรวจ การจัดทำฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ ในเวลาที่จำกัด อาจทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 2. การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Properties Tax (PTax2) มีระยะเวลาที่จำกัด จากการปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อน ต้องใช้ทักษะ และวิเคราะห์ข้อมูลทุกรายในการบันทึกเข้าสู่ระบบ 3. ข้อมูลที่โอนย้ายมาจากระบบ PTax(เดิม) ยังไม่ครบถ้วน เช่น มีข้อมูลแปลงที่ดินกับลักษณะการใช้ประโยชน์แปลงที่ดินมาให้ แต่ไม่มีสภาพและลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง และรูปแบบระบบการบันทึกแตกต่างกัน จึงต้องตรวจสอบข้อมูลและบันทึกสิ่งปลูกสร้างลงในระบบ PTax (ใหม่) ทุกราย 4. ข้อมูลและกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ในระบบ PTax ที่ได้รับยังไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น มีชื่อ-สกุลซ้ำ จึงไม่สามารถระบุเจ้าของได้ บางรายเสียชีวิต บางรายไม่มีเลขประจำตัวประชาชน บางรายไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ และที่ดินบางแปลงในพื้นที่เขตไม่มีข้อมูลในระบบ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มขึ้นในการหาเลขที่โฉนด เลขที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax2 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :1.ระบบการบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องทำฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการสำรวจ การจัดทำฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ ในเวลาที่จำกัด อาจทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 2. การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Properties Tax (PTax2) มีระยะเวลาที่จำกัด จากการปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อน ต้องใช้ทักษะ และวิเคราะห์ข้อมูลทุกรายในการบันทึกเข้าสู่ระบบ 3. ข้อมูลที่โอนย้ายมาจากระบบ PTax(เดิม) ยังไม่ครบถ้วน เช่น มีข้อมูลแปลงที่ดินกับลักษณะการใช้ประโยชน์แปลงที่ดินมาให้ แต่ไม่มีสภาพและลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง และรูปแบบระบบการบันทึกแตกต่างกัน จึงต้องตรวจสอบข้อมูลและบันทึกสิ่งปลูกสร้างลงในระบบ PTax (ใหม่) ทุกราย 4. ข้อมูลและกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ในระบบ PTax ที่ได้รับยังไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น มีชื่อ-สกุลซ้ำ จึงไม่สามารถระบุเจ้าของได้ บางรายเสียชีวิต บางรายไม่มีเลขประจำตัวประชาชน บางรายไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ และที่ดินบางแปลงในพื้นที่เขตไม่มีข้อมูลในระบบ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มขึ้นในการหาเลขที่โฉนด เลขที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ 5. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถออกสำรวจในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ได้ตามเป้าหมาย เช่น ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสภาพอาคารและสถานประกอบการปิดหลายแห่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax2 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษี ในปี พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :1.ระบบการบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องทำฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการสำรวจ การจัดทำฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ ในเวลาที่จำกัด อาจทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 2.การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Properties Tax (PTax2) มีระยะเวลาที่จำกัด จากการปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อน ต้องใช้ทักษะ และวิเคราะห์ข้อมูลทุกรายในการบันทึกเข้าสู่ระบบ 3. ข้อมูลที่โอนย้ายมาจากระบบ PTax(เดิม) ยังไม่ครบถ้วน เช่น มีข้อมูลแปลงที่ดินกับลักษณะการใช้ประโยชน์แปลงที่ดินมาให้ แต่ไม่มีสภาพและลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง และรูปแบบระบบการบันทึกแตกต่างกัน จึงต้องตรวจสอบข้อมูลและบันทึกสิ่งปลูกสร้างลงในระบบ PTax (ใหม่) ทุกราย 4. ข้อมูลและกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ในระบบ PTax ที่ได้รับยังไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น มีชื่อ-สกุลซ้ำ จึงไม่สามารถระบุเจ้าของได้ บางรายเสียชีวิต บางรายไม่มีเลขประจำตัวประชาชน บางรายไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ และที่ดินบางแปลงในพื้นที่เขตไม่มีข้อมูลในระบบ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มขึ้นในการหาเลขที่โฉนด เลขที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ 5. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถออกสำรวจในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ได้ตามเป้าหมาย เช่น ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสภาพอาคารและสถานประกอบการปิดหลายแห่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-26)

35.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ระบบการบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องทำฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการสำรวจ การจัดทำฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ ในเวลาที่จำกัด อาจทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดิน บางรายไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องทำฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการสำรวจ การจัดทำฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ ในเวลาที่จำกัด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :1.ข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดบางรายมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว 2.ข้อมูลพื้นที่ขนาดห้องชุดมีการยืนคำร้องฯ ขอแก้ไขหลายราย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :1.การประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชน ไม่ทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจ 2.ผู้ครอบครองโรงเรือนบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เช่น ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร, ข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตธนบุรีเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามอนุมัติตามลำดับ 2.การจัดประชุมมอบหมายภารกิจ 3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรีในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น

** ปัญหาของโครงการ :1. จากการเดินสำรวจสิ่งปลูกสร้างบางราย ไม่สามารถระบุการใช้ประโยชน์หรือระบุกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากไม่สามารถเข้าตรวจบริเวณภายในอาคารได้ ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองในการให้ข้อมูลต้องใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูล 2. จากการสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ปรากฎว่าข้อมูลสิ่งปลูกสร้างในแผนที่บางแห่งไม่พบหรือไม่ตรงกับสภาพปัจจุบัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการจัดประชุมมอบหมายภารกิจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/แจ้งการประเมิน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการติดตามเร่งรัดการจัดรายได้ ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายทั้งรายเก่าและรายใหม่เพิ่มเติม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษี และตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ค้างชำระ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลโครงการเสนอผู้บริหารตามลำดับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3188

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3188

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0784

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 : (10.1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.10

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **