ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตธนบุรี : 50160000-3188

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุกัญญา อุสมาน โทร. 5621

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 30 ก วันที่ 12 มีนาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และให้จัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นการปรับปรุงภาษีที่เก็บจากฐานทรัพย์สิน เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างของภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และช่วยกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความอิสระในการบริหารงานและการจัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมความเข้มแข็งและความโปร่งใสในการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการ การเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาที่สำคัญคือ จัดหาและจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตธนบุรี ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ผู้บริหารกำหนด โดยได้หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ดังกล่าวให้สูงขึ้น เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครต่อไป

50160500/50160500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ให้กรุงเทพมหานครมีรายได้สูงขึ้น 2.2 เพื่อเร่งรัดติดตามการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ตามบัญชีรายชื่อผู้ค้างยื่นแบบ และบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 3.1.1 ร้อยละ 100 ของการแจ้งประเมินภาษี 3.1.2 ร้อยละ 10 ของการบังคับภาษี 3.2 ด้านคุณภาพ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถจัดเก็บได้สูงขึ้นและบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax2 2. ดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประกาศบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) และจัดส่งแบบ ภ.ด.ส.3 และแบบ ภ.ด.ส.4 ให้ผู้เสียภาษี และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 3. จัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ติดประกาศที่สำนักงานเขต และได้ประกาศ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตธนบุรี 4. ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียงภาษี เพื่อให้ชำระค่าภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 5. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีจากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 ปัญหาอุปสรรค 1. ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในส่วนของอัตราภาษีตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้างบางรายการค่าภาษีลดลง เช่น กรณีตึกแถวให้เช่าอยู่อาศัย และห้องเช่าอยู่อาศัย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คิดอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ของค่าเช่าต่อปี ส่วนภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2563 คิดอัตราค่าภาษีร้อยละ 0.02 ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้การจัดเก็บภาษีในกรณีนี้ลดลงจากเดิม ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 2. ข้อมูลพื้นฐานเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ที่ได้รับจากกรมที่ดินยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 3. สภาพพื้นที่เขตธนบุรีโดยส่วนใหญ่ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเป็นตึกแถว ใช้อยู่อาศัยประกอบการค้า และใช้อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เป็นชุมชนอยู่อาศัยหนาแน่น จำนวน 43 ชุมชน ดังนั้นอัตราการขยายพื้นที่ เชิงพาณิชย์และฐานภาษีรายใหม่อาจจะมีน้อย 4. ระยะเวลาการสำรวจแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีเวลาจำกัดทำให้การสำรวจยังไม่ครบถ้วน และประกอบการกับปี 2563 เกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ทำให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปิดกิจการ ซึ่งมีผลต่อการสำรวจและการจัดเก็บภาษี 5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีภาษี 2563 ยังไม่ครอบคลุม ทำให้ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6. ระบบโปรแกรมการลงข้อมูลภาษีและการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ข้อมูลการชำระภาษีมีความคลาดเคลื่อนตลอดเวลา เนื่องจากเป็นระบบใหม่และเริ่มใช้เป็นปีแรก ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงข้อมูล ตัวชี้วัดของหน่วยงาน - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (ร้อยละ 100) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 100 วิธีการคำนวณ จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต X ๑00 จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของสำนักงานเขต ผลการดำเนินงาน 11,877 ราย X 100 = 100 11,877 ราย • แจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต จำนวน 11,877 ราย • ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ที่ปรากฏผลจาการผลการสำรวจ การใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต จำนวน 11,877 ราย - ร้อยละของการบังคับภาษี (ร้อยละ 100) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 0.00 วิธีการคำนวณ จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของสำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน X ๑00 จำนวนรายของลูกหนี้ของภาษีของสำนักงานเขต ผลการดำเนินงาน 0 ราย X 100 = 0.00 0 ราย ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีจากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ผลการดำเนินงาน 1. ยอดประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จำนวน 7,710 ราย - แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) จำนวน 15,012 ราย รวมจำนวน 22,722 ราย 2. ยอดที่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3,105 ราย - ห้องชุด จำนวน 7,740 ราย รวมจำนวน 10,845 ราย กรณีบ้านหลังหลักของบุคคลธรรมดา 1. เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินหรือคอนโด พร้อมมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นด้วย ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่า 50 บ้านบาทแรก ส่วนที่เกินคิดตามอัตราภาษี 2. เป็นเจ้าของบ้านมีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ได้รับยกเว้นมูลค่า 10 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิดตามอัตราภาษี 3. ยอดที่สำนักงานเขตแจ้งประเมิน - รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) จำนวน 4,605 ราย - รายการห้องชุด (ภ.ด.ส.8) จำนวน 7,272 ราย รวมจำนวน 11,877 ราย

** ปัญหาของโครงการ :1. ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในส่วนของอัตราภาษีตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้างบางรายการค่าภาษีลดลง เช่น กรณีตึกแถวให้เช่าอยู่อาศัย และห้องเช่าอยู่อาศัย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คิดอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ของค่าเช่าต่อปี ส่วนภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2563 คิดอัตราค่าภาษีร้อยละ 0.02 ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้การจัดเก็บภาษีในกรณีนี้ลดลงจากเดิม ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 2. ข้อมูลพื้นฐานเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ที่ได้รับจากกรมที่ดินยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 3. สภาพพื้นที่เขตธนบุรีโดยส่วนใหญ่ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเป็นตึกแถว ใช้อยู่อาศัยประกอบการค้า และใช้อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เป็นชุมชนอยู่อาศัยหนาแน่น จำนวน 43 ชุมชน ดังนั้นอัตราการขยายพื้นที่ เชิงพาณิชย์และฐานภาษีรายใหม่อาจจะมีน้อย 4. ระยะเวลาการสำรวจแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีเวลาจำกัดทำให้การสำรวจยังไม่ครบถ้วน และประกอบการกับปี 2563 เกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ทำให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปิดกิจการ ซึ่งมีผลต่อการสำรวจและการจัดเก็บภาษี 5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีภาษี 2563 ยังไม่ครอบคลุม ทำให้ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6. ระบบโปรแกรมการลงข้อมูลภาษีและการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ข้อมูลการชำระภาษีมีความคลาดเคลื่อนตลอดเวลา เนื่องจากเป็นระบบใหม่และเริ่มใช้เป็นปีแรก ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax2 2. ดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประกาศบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) และจัดส่งแบบ ภ.ด.ส.3 และแบบ ภ.ด.ส.4 ให้ผู้เสียภาษี และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 3. จัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ติดประกาศที่สำนักงานเขต และได้ประกาศผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตธนบุรี 4. ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียงภาษี เพื่อให้ชำระค่าภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 5. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีจากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดของหน่วยงาน - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (ร้อยละ 100) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 100 - ร้อยละของการบังคับภาษี (ร้อยละ 100) ดำเนินการได้ : ร้อยละ 0.1 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีจากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :1. ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในส่วนของอัตราภาษีตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้างบางรายการค่าภาษีลดลง เช่น กรณีตึกแถวให้เช่าอยู่อาศัย และห้องเช่าอยู่อาศัย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คิดอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ของค่าเช่าต่อปี ส่วนภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2563 คิดอัตราค่าภาษีร้อยละ 0.02 ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้การจัดเก็บภาษีในกรณีนี้ลดลงจากเดิม ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 2. ข้อมูลพื้นฐานเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ที่ได้รับจากกรมที่ดินยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 3. สภาพพื้นที่เขตธนบุรีโดยส่วนใหญ่ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเป็นตึกแถว ใช้อยู่อาศัยประกอบการค้า และใช้อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เป็นชุมชนอยู่อาศัยหนาแน่น จำนวน 43 ชุมชน ดังนั้นอัตราการขยายพื้นที่ เชิงพาณิชย์และฐานภาษีรายใหม่อาจจะมีน้อย 4. ระยะเวลาการสำรวจแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีเวลาจำกัดทำให้การสำรวจยังไม่ครบถ้วน และประกอบการกับปี 2563 เกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ทำให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปิดกิจการ ซึ่งมีผลต่อการสำรวจและการจัดเก็บภาษี 5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีภาษี 2563 ยังไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6. ระบบโปรแกรมการลงข้อมูลภาษีและการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ข้อมูลการชำระภาษีมีความคลาดเคลื่อนตลอดเวลา เนื่องจากเป็นระบบใหม่และเริ่มใช้เป็นปีแรก ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/07/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax2 2. ดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประกาศบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) และจัดส่งแบบ ภ.ด.ส.3 และแบบ ภ.ด.ส.4 ให้ผู้เสียภาษี และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 3. จัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ติดประกาศที่สำนักงานเขต และได้ประกาศผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตธนบุรี 4. ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียงภาษี เพื่อให้ชำระค่าภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :1. ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในส่วนของอัตราภาษีตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้างบางรายการค่าภาษีลดลง เช่น กรณีตึกแถวให้เช่าอยู่อาศัยและห้องเช่าอยู่อาศัย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คิดอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ของค่าเช่าต่อปี ส่วนภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2563 คิดอัตราค่าภาษีร้อยละ 0.02 ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้การจัดเก็บภาษีในกรณีนี้ลดลงจากเดิม ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 2. ข้อมูลพื้นฐานเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ที่ได้รับจากกรมที่ดินยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 3. สภาพพื้นที่เขตธนบุรีโดยส่วนใหญ่ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเป็นตึกแถว ใช้อยู่อาศัยประกอบการค้า และใช้อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เป็นชุมชนอยู่อาศัยหนาแน่น จำนวน 43 ชุมชน ดังนั้นอัตราการขยายพื้นที่ เชิงพาณิชย์และฐานภาษีรายใหม่อาจจะมีน้อย 4. ระยะเวลาการสำรวจแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีเวลาจำกัดทำให้การสำรวจยังไม่ครบถ้วน และประกอบการกับปี 2563 เกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ทำให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปิดกิจการ ซึ่งมีผลต่อการสำรวจและการจัดเก็บภาษี 5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีภาษี 2563 ยังไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6. ระบบโปรแกรมการลงข้อมูลภาษีและการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ข้อมูลการชำระภาษีมีความคลาดเคลื่อนตลอดเวลา เนื่องจากเป็นระบบใหม่และเริ่มใช้เป็นปีแรก ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax2 2. ดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประกาศบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) และจัดส่งแบบ ภ.ด.ส.3 และแบบ ภ.ด.ส.4 ให้ผู้เสียภาษี และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 3. จัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ติดประกาศที่สำนักงานเขต และได้ประกาศผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตธนบุรี เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :1.ระบบการบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องทำฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการสำรวจ การจัดทำฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ ในเวลาที่จำกัด อาจทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 2. การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Properties Tax (PTax2) มีระยะเวลาที่จำกัด จากการปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อน ต้องใช้ทักษะ และวิเคราะห์ข้อมูลทุกรายในการบันทึกเข้าสู่ระบบ 3. ข้อมูลที่โอนย้ายมาจากระบบ PTax(เดิม) ยังไม่ครบถ้วน เช่น มีข้อมูลแปลงที่ดินกับลักษณะการใช้ประโยชน์แปลงที่ดินมาให้ แต่ไม่มีสภาพและลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง และรูปแบบระบบการบันทึกแตกต่างกัน จึงต้องตรวจสอบข้อมูลและบันทึกสิ่งปลูกสร้างลงในระบบ PTax (ใหม่) ทุกราย 4. ข้อมูลและกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ในระบบ PTax ที่ได้รับยังไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น มีชื่อ-สกุลซ้ำ จึงไม่สามารถระบุเจ้าของได้ บางรายเสียชีวิต บางรายไม่มีเลขประจำตัวประชาชน บางรายไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ และที่ดินบางแปลงในพื้นที่เขตไม่มีข้อมูลในระบบ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มขึ้นในการหาเลขที่โฉนด เลขที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax2 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :1.ระบบการบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องทำฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการสำรวจ การจัดทำฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ ในเวลาที่จำกัด อาจทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 2. การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Properties Tax (PTax2) มีระยะเวลาที่จำกัด จากการปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อน ต้องใช้ทักษะ และวิเคราะห์ข้อมูลทุกรายในการบันทึกเข้าสู่ระบบ 3. ข้อมูลที่โอนย้ายมาจากระบบ PTax(เดิม) ยังไม่ครบถ้วน เช่น มีข้อมูลแปลงที่ดินกับลักษณะการใช้ประโยชน์แปลงที่ดินมาให้ แต่ไม่มีสภาพและลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง และรูปแบบระบบการบันทึกแตกต่างกัน จึงต้องตรวจสอบข้อมูลและบันทึกสิ่งปลูกสร้างลงในระบบ PTax (ใหม่) ทุกราย 4. ข้อมูลและกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ในระบบ PTax ที่ได้รับยังไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น มีชื่อ-สกุลซ้ำ จึงไม่สามารถระบุเจ้าของได้ บางรายเสียชีวิต บางรายไม่มีเลขประจำตัวประชาชน บางรายไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ และที่ดินบางแปลงในพื้นที่เขตไม่มีข้อมูลในระบบ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มขึ้นในการหาเลขที่โฉนด เลขที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ 5. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถออกสำรวจในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ได้ตามเป้าหมาย เช่น ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสภาพอาคารและสถานประกอบการปิดหลายแห่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax2 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษี ในปี พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :1.ระบบการบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องทำฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการสำรวจ การจัดทำฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ ในเวลาที่จำกัด อาจทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 2.การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Properties Tax (PTax2) มีระยะเวลาที่จำกัด จากการปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อน ต้องใช้ทักษะ และวิเคราะห์ข้อมูลทุกรายในการบันทึกเข้าสู่ระบบ 3. ข้อมูลที่โอนย้ายมาจากระบบ PTax(เดิม) ยังไม่ครบถ้วน เช่น มีข้อมูลแปลงที่ดินกับลักษณะการใช้ประโยชน์แปลงที่ดินมาให้ แต่ไม่มีสภาพและลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง และรูปแบบระบบการบันทึกแตกต่างกัน จึงต้องตรวจสอบข้อมูลและบันทึกสิ่งปลูกสร้างลงในระบบ PTax (ใหม่) ทุกราย 4. ข้อมูลและกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ในระบบ PTax ที่ได้รับยังไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น มีชื่อ-สกุลซ้ำ จึงไม่สามารถระบุเจ้าของได้ บางรายเสียชีวิต บางรายไม่มีเลขประจำตัวประชาชน บางรายไม่มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ และที่ดินบางแปลงในพื้นที่เขตไม่มีข้อมูลในระบบ ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มขึ้นในการหาเลขที่โฉนด เลขที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ 5. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถออกสำรวจในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ได้ตามเป้าหมาย เช่น ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสภาพอาคารและสถานประกอบการปิดหลายแห่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-26)

35.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ระบบการบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องทำฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการสำรวจ การจัดทำฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ ในเวลาที่จำกัด อาจทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดิน บางรายไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบ Properties Tax เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องทำฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการสำรวจ การจัดทำฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ ในเวลาที่จำกัด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :1.ข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดบางรายมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว 2.ข้อมูลพื้นที่ขนาดห้องชุดมีการยืนคำร้องฯ ขอแก้ไขหลายราย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น และดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :1.การประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชน ไม่ทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจ 2.ผู้ครอบครองโรงเรือนบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เช่น ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร, ข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตธนบุรีเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามอนุมัติตามลำดับ 2.การจัดประชุมมอบหมายภารกิจ 3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำแขวง ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรีในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น

** ปัญหาของโครงการ :1. จากการเดินสำรวจสิ่งปลูกสร้างบางราย ไม่สามารถระบุการใช้ประโยชน์หรือระบุกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากไม่สามารถเข้าตรวจบริเวณภายในอาคารได้ ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองในการให้ข้อมูลต้องใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูล 2. จากการสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ปรากฎว่าข้อมูลสิ่งปลูกสร้างในแผนที่บางแห่งไม่พบหรือไม่ตรงกับสภาพปัจจุบัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการจัดประชุมมอบหมายภารกิจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่เขตธนบุรี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/แจ้งการประเมิน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการติดตามเร่งรัดการจัดรายได้ ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายทั้งรายเก่าและรายใหม่เพิ่มเติม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระภาษี และตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ค้างชำระ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลโครงการเสนอผู้บริหารตามลำดับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3188

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3188

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0784

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 10 : (10.1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.10

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **