ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 50170000-3336

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณอริศรา ถูกธรรม โทร.02-8631-664

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นการเพิ่มประสิทธิาภาพในการทำงาน โดยการให้ความสำคัญต่อบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตส่วนตัวของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1(พ.ศ.2557-2560) ด้านที่ 1 มหานครความปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน(Quality of Work Life) กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในาการทำงาน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการดำเนินการตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

50170400/50170400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ซี่งส่งผลต่อการให้บริการประชาชน สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

-มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๖ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/08/2563 : - รวบรวม สรุปผล และรายงานการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ส่งผลการดำเนินการให้สำนักอนามัยทราบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/07/2563 : - อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินการตามข้อปฏิบัติขงแต่ละหน่วยงานเพื่อสรุปผลการดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติและความสำเร็จในการดำเนินงานให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มีข้อเสนอคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : - แต่ละหน่วยงานนำข้อปฏิบัติไปใช้ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ และสรุปผลการนำไปใช้

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/05/2563 : - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำและนำข้อปฏิบัติแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานและเวียนข้อปฏิบัติให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานเขตคลองสานนำไปปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-27)

55.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ - ประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ - รายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด มีภาระกิจเร่งด่วนในการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนอกจากงานประจำที่ทำอยู่ - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหลายฝ่าย มีการ Work from home ทำให้การติดต่อประสานงานอาจไม่ต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ความรู้เรื่องการทำงานที่ถูกต้อง การสวมใส่ชุดปฏิบัติงาน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม 2) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับการจัดการและป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับลักษณะท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง การสวมใส่ชุดปฏิบัติงาน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) จากที่สำนักอนามัยให้แก้ไข และส่งเพิ่มเติมให้กับสำนักอนามัย - จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -1.นำผลการประเมินที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในหน่วยงานมาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงและนำมาจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย 2 งาน ได้แก่ 1.งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.งานกวาดของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และคัดเลือกงานจากปีผ่านมา 1 งาน ได้แก่ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ -2.เสนอเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบในการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง -3.รวบรวมแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯกลางการใช้รถยนต์ในหน่วยงาน -4.จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ จัดส่งสำนักอนามัย ภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ทำบันทึกให้แต่ละฝ่ายและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ เขตคลองสาน ทบทวน วิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน - จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ราชการเวียนข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการให้ทุกฝ่ายและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ เขตคลองสาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวน วิเคราะห์ ความเสี่ยงประเมินอันตรายงานเดิมจากปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง 2 งานจากปีที่ผ่านมา มาต่อยอด พัฒนาอย่างน้อย 1 งาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่าง และจัดส่งผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3336

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3336

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0829

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ขั้นตอน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ขั้นตอน : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **