ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50180000-3293

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเศรษฐา หมอแก้ว 5705

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ความเสียหายต่าง ๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่เป็นส่วนช่วยการบรรเทาและป้องกันโอกาสที่เกิดขึ้นได้

50180100/50180100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกอกใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังในให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่ ในการปฏิบัติหน้าที่

เป้าหมายของโครงการ

- จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเพลเรือน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่ ประจำวัน วันละ 2 ผลัด ๆ ละ 2 คน ผลัดที่ 1 เวลา 16.00 - 24.00 น. และผลัดที่ 2 เวลา 24.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการอำนวยการ ประสานและติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสภาพปัจจุบัน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่าย อปพร. ผู้ปฏิบัติงาน เดือนต.ค. 62 - ก.ย. 63 เป็นเงินทั้งสิ้น 292,800 บาท คงเหลือยอดเงินค่าสนับสนุนกิจการ อปพร. 59,200 บาท และนำส่งเงินคืนสำนักการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/08/2563 : เจ้าหน้าที่อปพร. ปฏิบัติงานเดือนส.ค. 63 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนก.ค. 63 ยอดเบิกจ่าย 24,800 บาท รวมใช้งบประมาณไป 244,000 คงเหลือ 108,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่อปพร. ปฏิบัติงานเดือนก.ค. 63 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนมิ.ย. 63 ยอดเบิกจ่าย 24,000 บาท รวมใช้งบประมาณไป 219,200 คงเหลือ 132,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-23)

80.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่อปพร. ปฏิบัติงานเดือนมิ.ย. 63 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อปพร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนพ.ค. 63 ยอดเบิกจ่าย 24,800 บาท รวมใช้งบประมาณไป 195,200 คงเหลือ 156,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุฯ เดือนเม.ย. 63 ยอดเบิก 24,000 บาท คงเหลือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-15)

60.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเม.ย. 63 อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุฯ เดือนมี.ค. 63 ยอดจ่าย 24,800 บาท คงเหลือ 205,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมี.ค. 63 อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุฯ เดือนก.พ. 2563 ยอด 23,200 บาท คงเหลือ 230,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุเดือนมกราคม 2563 ยอด 24,800 บาทยอดคงเหลือ 253,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนธันวาคม 2562 ยอดเงิน 24,800 บาท คงเหลือ 278,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนพ.ย. 62 ยอด 24,000 บาทคงเหลือ 303,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนต.ค. 2562 ยอดเงิน 24,800 บาท คงเหลือยอดเงิน 327,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนต.ค. 62 อยู่ระหว่างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค่าสนับสนุน 1. จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของอปพร. ในแต่ละผลัดของแต่ละวัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:2.แจ้งคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมอบหมาย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมเอกสารการปฏิบัติหน้าที่และตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 5. ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.เสนอขอความเห็นชอบในการเบิกจ่ายหน.ฝ่ายปกครอง
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ฝ่ายปกครองรวบรวมเอกสารดำเนินการอนุมัติการเบิกจ่าย
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3293

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3293

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
63.33

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **