ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 : 50180000-3306

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณวีระชิษฐ์ สุวรรณมาโจ โทร.5713

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากซอยเพชรเกษม 4 มีผิวจราจรเป็นแอลฟัลต์คอนกรีต ชำรุดเสียหายเป็นแห่ง ๆ ตลอดแนว ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพราบเรียบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของยานพาหนะที่สัญจรไปมา และเป็นการเพิ่มคุณภาพให้ประชาชนในพื้นที่ด้วย

50180300/50180300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร 2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 ยาวประมาณ 1,079 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีรายละเอียดเนื้องาน ดังนี้ - รื้อผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 5,485 ตร.ม. - ลาดยาว Tack Coat พื้นที่ประมาณ 5,485 ตร.ม. - ปูผิวทางด้วย Wearing Course หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 5,485 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-20)

100.00

20/04/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา พร้อมเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-03)

60.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามเนื้องานในสัญญา ผลความคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-13)

60.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามเนื้องานในสัญญา ผลความคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-07)

60.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-20)

50.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างนำหนังสือวางค้ำประกันมาประกันงาน และรอผู้รับจ้างมาลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้าง และรอผู้รับจ้างยื่นหนังสือค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบราคา, จัดทำราคากลางในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมรูปแบบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบจ้างเหมา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:ขายแบบ – เปิดซองสอบราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติ – ตรวจร่างสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3306

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3306

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0802

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.50

100 / 100
2
94.50

100 / 100
3
95.72

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **