รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 : 5018-0802

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.7200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.50
100.0000
100 / 100
2
94.50
100.0000
100 / 100
3
95.72
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป เดือนพ.ย. 62- สำรวจพบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้ อยู่ระหว่างร่างสัญญา 3 รายการ เสนอราคา 1 รายการ และขอเห็นชอบราคากลางและแบบรูป 1 รายการ เดือนธ.ค. 62 พบความชำรุด 5 แห่ง มีรายละเอียด คือ ทำสัญญาจ้าง 1 รายการ รอลงนามสัญญา ขออนุมัติเงินงวด 2 รายการ และลงนามสัญญาจ้าง 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20 ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 เดือนต.ค. 62- เตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP เดือนพ.ย. 62- รอเอกสารหนังสือค้ำประกันจากผู้รับจ้าง เพื่อลงนามในสัญญาจ้าง เดือนธ.ค. 62- ผู้รับจ้างวางค้ำประกัน กำหนดลงนามสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 ธ.ค. 62 คิดเป็นร้อยละ 50 ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบราคา จัดทำราคากลางในระบบ เดือนพ.ย. 62 –ตรวจร่างสัญญาจ้างและรอผู้รับจ้างยื่นหนังสือค้ำประกันสัญญา เดือนธ.ค. 62-ผู้รับจ้างค้ำประกันงานงาน และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ 50 ปรับปรุงเพชรเกษม 4 แยก 3 เดือนต.ค. 62- เตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP เดือนพ.ย. 62- ตรวจร่าง สัญญาจ้าง เดือนธ.ค. 62-ผู้รับจ้างวางค้ำประกันงาน กำหนดลงนามสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 ธ.ค. 62 คิดเป็นร้อยละ 50 คิดเฉลี่ย 20+50+50+50/4=42.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2รายละเอียดผลความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงาน คิดเป็นร้อยละ 100 . 2. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 90 . 3. โครงการปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 จากบริเวณวัดท่าพระ ถึงคลองวัดท่าพระ อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 90 . 3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง - ดำเนินการปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 90 จำนวน 1 แห่ง - ตรวจรับงาน/เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวน 4 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - 1. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 2. โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 3. โครงการปรับปรุงซอยจรัยสนิทวงศ์ 4 จากบริเวณวัดท่าพระถึงคลองวัดท่าพระ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่พบความชำรุด จำนวน 7 แห่ง - ชะลอการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 40 จำนวน 2 แห่ง - ตรวจรับเงิน/เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวน 5 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ถนน ตรอก ซอย หมายถึง ถนน ตรอก ซอย รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ เช่นท่อระบายน้ำ ที่อยู่ในแนวถนน ตรอก ซอยภายในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ร้อยละความสำเร็จ หมายถึง ความก้าวหน้าของแต่ละโครงการตามขั้นตอนการดำเนินการ โดยแบ่งรายละเอียดชั้นตอนได้ดังนี้ 1. สำรวจบริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุง ( ร้อยละ 10 ) 2. ออกแบบประมาณการ กำหนดรายละเอียดงาน ( ร้อยละ 20 ) 3. ขออนุมัติดำเนินการ ( ร้อยละ 10 ) 4. อนุมัติเปิดซองและอนุมัติจ้าง ( ร้อยละ 10 ) 5. ลงนามทำสัญญา ( ร้อยละ 10 ) 6. ดำเนินการปรับปรุง ( ร้อยละ 30 ) 7. ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน ( ร้อยละ 10 ) รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หารด้วย จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (4 โครงการ)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน - ฏีกาการเบิกจ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด