ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 จากบริเวณวัดท่าพระถึงคลองวัดท่าพระ : 50180000-3309

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณวีระชิษฐ์ สุวรรณมาโจ โทร.5713

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ช่วงบริเวณหน้าวัดท่าพระไม่มีท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง เป็นบริเวณกว้างภายในวัดท่าพระและชุมชนหลังวัดท่าพระ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

50180300/50180300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบริหารงานด้านระบบระบายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร 3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 4. เพื่อเป็นการต่อเชื่อมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

โครงการปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ยาวประมาณ 180 เมตร จะช่วยให้การระบายน้ำจากซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งช่วยป้องกันถนนซอยชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมขัง เพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีรายละเอียดเนื้องาน ดังนี้ - รื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 526 ตร.ม. - รื้อพื้นฐานลูกรังเดิม หนาเฉลี่ยน 0.15 ม. ประมาณ 187 ลบ.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดกลมในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 171 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 19 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 60 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวีตามแบบ ท.03/41 จำนวน 13 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 361 ม. - สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 506 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.ติดรางวีหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 506 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-26)

100.00

26/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-12)

90.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฏีกาเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-20)

90.00

20/04/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-03)

60.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามเนื้องานในสัญญา ผลความคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-13)

60.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามเนื้องานในสัญญา ผลความคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 20

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-07)

60.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา ความคืบหน้าของเนื้องาน ร้อยละ 10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-26)

50.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างวางค้ำประกันงาน กำหนดลงนามสัญญจ้าง 27 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเอกสารหนังสือค้ำประกันจากผู้รับจ้าง เพื่อลงนามสัญญาจ้างต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, จัดทำราคากลางในระบบ EGP

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมรูปแบบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบจ้างเหมา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:ขายแบบ – เปิดซองสอบราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติ – ตรวจร่างสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3309

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3309

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0802

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.50

100 / 100
2
94.50

100 / 100
3
95.72

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **