ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50180000-3310

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณวีระชิษฐ์ สุวรรณมาโจ โทร.5714

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านกายภาพ ที่มักพบบ่อย ๆ จากการออกตรวจพื้นที่ของผู้บริหารเขต คือ ปัญหาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ชำรุด ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นการเฉพาะหน้า และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่จะให้มีงบประมาณจำนวนหนึ่งไว้สำหรับในการดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รวดเร็ว เป็นการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานคร

50180300/50180300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนในพื้ที่เขตบางกอกใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ ถนน ตรอก ซอย ชำรุด และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 2.เพื่อปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 11 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 แห่ง ยกเลิก จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1. ซ๋อมแซมบ่อพักฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 234,810.- 2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 482,850.- 3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 299,920.- 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพาณิชยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 493,935.- 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 187,000.- 6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สนย.ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณเดียวกันเรียบร้อยแล้ว 7. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อ ซ.จรัญฯ 11 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย จำนวนเงิน 321,830.- 8. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย จำนวนเงิน 126,770.- 9. ซ่อมแซมซอยอรุณอมรินทร์ 9 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย จำนวนเงิน 486,130.- 10. ซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำชุมชนโค้งกระเทียม ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย จำนวนเงิน 176,893.50 11. ซ่อมแซมสวนบางกอกใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย จำนวนเงิน 189,600.53

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-16)

90.00

16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 11 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ยกเลิก จำนวน 1 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1. ซ๋อมแซมบ่อพักฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 234,810.- 2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 482,850.- 3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 299,920.- 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพาณิชยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 493,935.- 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 187,000.- 6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สนย.ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณเดียวกันเรียบร้อยแล้ว 7. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อ ซ.จรัญฯ 11 ลงนามสัญญาเมื่อ 31 ก.ค. 63 จำนวนเงิน 321,830.- 8. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย จำนวนเงิน 126,770.- 9. ซ่อมแซมซอยอรุณอมรินทร์ 9 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย จำนวนเงิน 486,130.- 10. ซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำชุมชนโค้งกระเทียม ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวนเงิน 176,893.50 11. ซ่อมแซมสวนบางกอกใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวนเงิน 189,990.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-13)

70.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 11 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ยกเลิก จำนวน 1 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1. ซ๋อมแซมบ่อพักฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 234,810.- 2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 482,850.- 3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 299,920.- 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพาณิชยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 493,935.- 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 187,000.- 6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สนย.ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณเดียวกันเรียบร้อยแล้ว 7. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อ ซ.จรัญฯ 11 ลงนามสัญญาเมื่อ 31 ก.ค. 63 จำนวนเงิน 321,830.- 8. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวนเงิน 126,730.- 9. ซ่อมแซมซอยอรุณอมรินทร์ 9 เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวนเงิน 486,130.- 10. ซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำชุมชนโค้งกระเทียม เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวนเงิน 177,000.- 11. ซ่อมแซมสวนบางกอกใหญ่ เสนอขออนมัติจ้าง จำนวนเงิน 189,990.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 9 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ยกเลิก จำนวน 1 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1. ซ๋อมแซมบ่อพักฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 234,810.- 2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 482,850.- 3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 299,920.- 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพาณิชยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 493,935.- 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 187,000.- 6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สนย.ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณเดียวกันเรียบร้อยแล้ว 7. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อ ซ.จรัญฯ 11 รอลงนามสัญญา 8. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 คิดคำนวนราคากลางและกำหนดแบบรูปรายการ 9. ซ่อมแซมซอยอรุณอมรินทร์ 9 คิดคำนวนราคากลางและกำหนดแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-22)

10.00

22/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ และชะลอการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว.25 มี.ค. 63 และหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1902/00915 ลว.29 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-12)

10.00

12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...นโยบายการปรับลดงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-01)

70.00

1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 7 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ชะลอการดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1. ซ๋อมแซมบ่อพักฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 234,810.- 2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 482,850.- 3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 299,920.- 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพาณิชยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 493,935.- 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 187,000.- 6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ชะลอการดำเนินงาน ตามนโยบายปรับลดงบประมาณ 7. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อ ซ.จรัญฯ 11 ชะลอการดำเนินงาน ตามนโยบายปรับลดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-20)

70.00

20/04/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 7 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1. ซ๋อมแซมบ่อพักฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 234,810.- 2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 482,850.- 3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 299,920.- 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพาณิชยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 493,935.- 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 187,000.- 6. ซ่อมแซมซอยวังเดิม 2 ขอเห็นชอบแบบรูป และราคากลาง 7. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อ ซ.จรัญฯ 11 ขอเห็นชอบแบบรูป และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-03)

60.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1. ซ๋อมแซมบ่อพักฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ลงนามสัญญา 24 ก.พ. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 482,850.- 3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 ลงนามสัญญา 24 ก.พ. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพาณิชยธนบุรี 21 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย ยอดเงิน 493,935.- 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ผลงาน 95%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-13)

60.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1. ซ๋อมแซมบ่อพักฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย 3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพาณิชยธนบุรี 21 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ผลงาน 25%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-10)

50.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ - รอหนังสือค้ำประกัน จำนวน 1 รายการ - รอลงนามสัญญา, ขออนุมัติเงินประจำงวด จำนวน 2 รายการ - ลงนามสัญญาจ้างแล้ว จำนวน 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ - อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาจ้าง จำนวน 1 รายการ - รอลงนามสัญญา, ขออนุมัติเงินประจำงวด จำนวน 2 รายการ - ลงนามสัญญาจ้างแล้ว จำนวน 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ - อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาจ้าง จำนวน 3 รายการ - ขั้นตอนการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ - ขอเห็นชอบราคากลางและแบบรูป จำนวน 1 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการซ่อมแซม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบพื้นที่เขตเป็นประจำ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยที่ชำรุดภายในพื้นที่เขต
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ควบคุมการปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3310

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3310

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0802

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.50

100 / 100
2
94.50

100 / 100
3
95.72

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **