ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50180000-3310

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

คุณวีระชิษฐ์ สุวรรณมาโจ โทร.5714

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านกายภาพ ที่มักพบบ่อย ๆ จากการออกตรวจพื้นที่ของผู้บริหารเขต คือ ปัญหาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ชำรุด ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นการเฉพาะหน้า และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่จะให้มีงบประมาณจำนวนหนึ่งไว้สำหรับในการดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รวดเร็ว เป็นการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานคร

50180300/50180300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนในพื้ที่เขตบางกอกใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ ถนน ตรอก ซอย ชำรุด และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 2.เพื่อปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-13)

60.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ 1. ซ๋อมแซมบ่อพักฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 2. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อย 3. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยเพชรเกษม 3 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 4. ซ่อมแซมบ่อพักฯ ซอยพาณิชยธนบุรี 21 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 5. ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ 2 แห่ง อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ผลงาน 25%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-10)

50.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ - รอหนังสือค้ำประกัน จำนวน 1 รายการ - รอลงนามสัญญา, ขออนุมัติเงินประจำงวด จำนวน 2 รายการ - ลงนามสัญญาจ้างแล้ว จำนวน 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ - อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาจ้าง จำนวน 1 รายการ - รอลงนามสัญญา, ขออนุมัติเงินประจำงวด จำนวน 2 รายการ - ลงนามสัญญาจ้างแล้ว จำนวน 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่ พบความชำรุด จำนวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้ - อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาจ้าง จำนวน 3 รายการ - ขั้นตอนการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ - ขอเห็นชอบราคากลางและแบบรูป จำนวน 1 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการซ่อมแซม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบพื้นที่เขตเป็นประจำ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยที่ชำรุดภายในพื้นที่เขต
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ควบคุมการปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3310

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3310

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0802

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 42.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.50

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **