ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ "กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย" ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : 50180000-3346

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอกนิษฐ์ ทัพวงศ์ โทร. 5727

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดีนั้น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ให้ความสำคัญกับภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ตามโครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต 50 เขต

50180400/50180400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมให้สถานที่สาธารณะตามประกาศ และประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต 2. ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการอำนวยการ ประสานและติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสภาพปัจจุบัน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการ และดำเนินการเบิกค่าตอบแทนบุคคลากรทางการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม รวม 81675 บาท รวมทั้งโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินตามแผนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-30)

55.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินตามแผนโครงการที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบ