ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย : 50180000-3403

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2564)

39

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 39

ชาญวิทย์ 5711

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ให้บุคคลจะต้องมีบัตรครั้งแรกอายุ 7 ปีบริบูรณ์ โดยบุคคลดังกล่าวยังเป็นเด็กและส่วนใหญ่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่สะดวกที่จะยื่นขอมีบัตร ณ สำนักทะเบียนด้วยลำพังตนเองได้ และหากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้นำพามายื่นขอมีบัตรอาจเพิ่มภาระทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนี้เพื่อเป็นการลดภาระผู้ปกครองในการนำพาเด็กมาทำบัตรประจำตัวประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50180200/50180200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่บางกอกใหญ่มีบัตรประจำตัวประชาชนตามระเบียบ 2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตนเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐแทนเอกสารราชการอื่น 3 เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการได้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เด็กนักเรียนที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554) และครบ 7 ปี ขึ้นไป ที่กำลังศึกษา อยู่ในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ รวม 6 โรงเรียน ได้รับบริการจัดทำบัตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-02-23)

39.00

23/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - รับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ จำนวน 3 คน รวมตั้งแต่เริ่มโครงการ (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2563) จำนวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.66 (กลุ่มเป้าหมาย 47 คน) - จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-27)

32.00

27/01/2564 : เดือนมกราคม 2564 - ชลอโครงการ ฯ ไม่มีการรับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ เนื่องจากกรุงเทพมหานครประกาศปิดอาคารสถานที่โรงเรียนในสังกัด กทม. - จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ :สถาศึกษาปิดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-12-25)

29.00

25/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 รับเด็กนักเรียนมาทำบัตร จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.28 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 47 ราย รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-27)

17.00

27/11/2563 : ผลการดำเนินงานเดือน พ.ย.2563 1. จัดทำหนังสือถึงฝ่ายการศึกษาเพื่อขอความร่วมมือประสานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 6 โรงเรียน เพื่อสำรวจและจัดส่งรายชื่อนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายทำบัตร ฯ 2. ได้รับหนังสือจากฝ่ายการศึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการพร้อมแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรประจำตัวประชาชน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การรายงานผลการดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเสนอผอ.
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3403

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3403

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0834

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 28.58

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.58

100 / 50
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **