รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5018-0834

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 28.58

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.58
100
100 / 50
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการตามโครงการ 24 โครงการ ดำเนินการได้คิดเฉลี่ย 28.58 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีคิดเป็นร้อยละ 20 กิจกรรมการออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 65 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 25 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 30 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสคิดเป็นร้อยละ 30 ปรับปรุงซอยวังเดิม 3 คิดเป็นร้อยละ 40 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคิดเป็นร้อยละ 20 โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย ่คิดเป็นร้อยละ 29 จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม คิดเป็นร้อยละ 40 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนคิดเป็นร้อยละ 80 อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ คิดเป็นร้อยละ 10 ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 17 รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ฯ ชีวิตมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 10 ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี คิดเป็นร้อยละ 30 ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30 โครงการ "กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย" คิดเป็นร้อยละ 10 โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง