ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำปี 2563 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน) : 50190000-3563

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสุดารัตน์ ปุ้ยตระกูล เบอร์โทรภายใน 5689

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ มีประชาชนหลายชนชาติ หลายศาสนาประกอบอาชีพต่างๆกันทำให้มีการแข่งขันกันในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนการแข่งขันทางด้านวัตถุนิยมและการรุกรานทางด้านอารยธรรมและปัญหายาเสพติด ทำให้เยาวชนของประเทศมีเจตคติที่มีทิศทางมุ่งเอาชนะซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง โดยไม่คำนึงถึงสภาพสังคมโดยรวม ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมกับสถานอบรมศาสนาและอัลกุรอาน มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 (ด้านศาสนาและอัลกรุอาน)เพื่อปลูกฝังหลักการและวิธีในการดำเนินชีวิตแบบอิสลามให้แก่บรรดาเยาวชนมุสลิม อันจะนำมาซึ่งความสมานสามัคคี ความเอื้ออาทรของคนในสังคมและเกิดความสันติสุขในที่สุด

50191000/50191000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฝึกอบรมเยาวชนมุสลิมให้ได้รับรู้ ยึดมั่นในหลักศาสนาบัญญัติที่ถูกต้องของอิสลาม 2. นำหลักศาสนบัญญัติดังกล่าวไปปฏิบัติและยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เยาวชนมุสลิมสามารถอ่านและเข้าใจความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน 3. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดความสามัคคีและเสียสละ ช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม 4. เพื่อยกระดับและขัดเกลาจิตใจของเยาวชนให้อยู่ในแนวทางของศาสนา ปฏิบัติตามหลักการของศาสนา และปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นมุสลิมที่ดีแก่เยาวชน

เป้าหมายของโครงการ

เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 5- 18 ปี จำนวน 119 คน เข้ารับการอบรมด้านศาสนาและอัลกุรอาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/07/2563 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน โดยได้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-29)

40.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-05-27)

32.00

27/05/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-28)

30.00

28/04/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-03-24)

27.00

24/3/2563 : ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เห็นชอบให้เลื่อนกิจกรรม ตามโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำปี 2563 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน) จนกว่าจะมีมติให้จัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายละเอียดตามหนังสือฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด ที่ กท 5810/1358 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 รายการ ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำปี 2563 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน) เป็นเงิน 200,000.-บาท รายละเอียดตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 ที่ กท 1905/0038 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 8
:ติดตามและประเมินผลโดยแบบสอบถามและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3563

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3563

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0840

ตัวชี้วัด : จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจดเานพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **