รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจดเานพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง : 5019-0840

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
0.0000
0 / 0
4
1.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางสื่อ จำนวน 1 ช่องทาง ได้แก่ บอร์ดนิทรรศการ ในการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธณรมประเพณี ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และเลื่อนการจัดกิจกรรม จนกว่าจะมีมติให้จัดกิจกรรมได้ ดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ตามโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 2. กิจกรรมตามโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำปี 2563 (ด้านศาสนาและอัลกุรอาน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดการดำเนินการที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รอ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รอ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)