ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50190000-3564

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายยุทธศักดิ์ สุผามาลา เบอร์โทรภายใน 5689

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีบุคลากรผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไปกลุ่มต่างๆ ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดจำนวนมากมาย ที่ไม่ได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และนับวันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เหล่านี้มีความตื่นตัวสูงในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือสังคม ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อสรรหาและคัดเลือก รวมถึงจัดกิจกรรมเผยแพร่ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

50191000/50191000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาทำประโยชน์ต่อสังคมและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้ทราบ ตลอดจนสืบทอดภูมิปัญญาต่อไป 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ในฐานะบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายของโครงการ

1. สรรหาและคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่ควรอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ ในระดับเขต 2. จัดนิทรรศการสำหรับเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุหรือบุคคลที่สมควรยกย่อง ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย หรือสถานที่ที่เหมาะสมในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/05/2563 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-04-28)

92.00

28/04/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-24)

90.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-02-26)

88.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-01-30)

85.00

30/1/2563 : ดำเนินการจัดนิทรรศการตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-26)

80.00

26/12/2562 : - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านของเขตบางกอกน้อย ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2563 ได้แก่ นางเพยาว์ จันทร์สมบูรณ์ สาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม (งานปักเลื่อม) รวมทั้งมีภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ร่วมจัดนิทรรศการด้วยอีก 2 ราย ได้แก่ 1. นางประภัสสร เฟื่องการกล ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านอาหาร (ขนมตาล ขนมเทียน ข้าวต้มมัด) 2. นางสาววราภรณ์ ศรีม่วง ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ด้านงานประดิษฐ์ (หมวกพระเจ้าตาก) - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ เป็นเงิน 10,000.-บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยได้ทำหนังสือเรียนประธานกรรมการชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาส่งภูมิปัญญาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และอยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 รายการ ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 10,000.-บาท รายละเอียดตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 ที่ กท 1905/00261 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชน และผู้สนใจในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ส่งภูมิปัญญาเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมหรือกำหนดแนวทางการดำเนินตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจในพื้นที่เขตบางกอกน้อยทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:จัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกน้อย
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3564

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3564

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0820

ตัวชี้วัด : จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย จำนวนภูมิปัญญา : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนภูมิปัญญา : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **