ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50190000-3568

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสุดารัตน์ ปุ้ยตระกูล เบอร์โทรภายใน 5689

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นทุนทางสังคมที่หลากหลาย มีความแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีการพัฒนาสืบทอดจนเป็นอัตตาลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ์ ทั้งทางด้านวันสำคัญของสถาบันหลักของชาติ วันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนวันสำคัญทางประเพณี แต่เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้วัฒนธรรมประเพณีไทยได้รับผลกระทบ พฤติกรรมต่างๆ เกิดการเบี่ยงเบนไปจากวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ซึ่งจะนำไปสู่ความเสื่อมของวัฒนธรรมในที่สุด สำนักงานเขตบางกอกน้อยโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยขึ้น เพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมอันดีงาม อันได้แก่ ประเพณี วันสำคัญ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการกับทุกมิติทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม

50191000/50191000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรตลอดจนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญในวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมจัดกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันเป็นมรดกทางสังคม 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และถวายเป็นพระราชกุศล

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จำนวน 200 คน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย 2. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความหมาย ความสำคัญ คุณค่าของประเพณีสงกรานต์ และเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคมไทยที่แท้จริง โดยมีกิจกรรม เช่น พิธีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ, การแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายตัวแทนผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 350 คน ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย 3. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 42 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จำนวน 700 คน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย 4. กิจกรรมบางกอกน้อยรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จำนวน 700 คน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย 5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างเขตบางกอกน้อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จำนวน 300 คน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/07/2563 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน โดยได้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-29)

40.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-05-27)

37.00

27/5/2563 เลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-28)

35.00

28/04/2563 : อยู่ระหว่างคืนเงินประจำงวด เป็นเงิน 100,000.-บาท เนื่องจากงดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-03-24)

32.00

24/3/2563 : ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เห็นชอบให้งดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายละเอียดตามหนังสือฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด ที่ กท 5810/1358 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เป็นเงิน 250,000.-บาท รายละเอียดตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 ที่ กท 1905/0038 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : - ได้ดำเนินการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่พ่อตัวอย่างเขตบางกอกน้อยประจำปี 2562 รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ได้แก่ บริการตัดผมฟรี กิจกรรมฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพ เขตบางกอกน้อย นิทรรศการพระราชกรณียกิจฯ และกิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ค่าวัสดุ และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ รวมเป็นเงิน 40,000.-บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการพระราชกรณียกิจ จัดซื้อวัสดุในการดำเนินการ และขอยืมเงินใช้ในราชการเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน ๒๐๐ คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เป็นเงิน 40,000.-บาท รายละเอียดตามหนังสือกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 ที่ กท 1905/00261 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตบางกอกน้อย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสถาบันการศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3568

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3568

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0840

ตัวชี้วัด : จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจดเานพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **