ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 50190000-3592

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนัฐวุฒิ สมิตินันทน์ โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5685 -5687

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการเติบโตมากขึ้น ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบ คือ การฝ่าฝืนกฎหมายของผู้ใช้รถยนต์และ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรผ่านไป-มา

50190900/50190900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้มีความปลอดแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้า 2.เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันและบังคับกับผู้ฝ่าฝืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันตามโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 2ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-31)

88.00

31/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันตามโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนสิงหาคม2563 จำนวน 2ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-07-31)

78.00

31/7/2563 :จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันตามโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 2ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันตามโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันตามโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/04/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันตามโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 2ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันตามโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-29)

45.00

29/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันตามโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-30)

40.00

30/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันตามโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 2ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-11-28)

36.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันตามโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-30)

30.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนตุลาคม 2562 ขออนุมัติโครงการ จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 ครั้งต่อวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ วางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันและบังคับการกับผู้ฝ่าฝืน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวม สรุปผลการดำเนินการ ส่งให้สำนักเทศกิจ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3592

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3592

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **