รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5019-0811

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการได้ตามแผนทุกโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จึงได้ยกเลิกการดำเนินโครงการบางโครงการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มีนาคม 63 ทั้งนี้โครงการบางส่วนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการบางส่วนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการงานประจำ หมายถึง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนโครงการทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากการประเมินผลโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)