ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50190000-3604

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวมณสินี เจริญไชยนาวงศ์ โทร.5678

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิการของนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหายเนื่องจากถูกโจรกรรม ทั้งที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวสภาพปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัยและภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมายามเพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร โดยปีงบประมาณ 2555 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้มีการดำเนินโครงการ จ้างเหมายามให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 435 โรงเรียน โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้รับการจัดสรรให้ 15 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 30 คน โดยจัดจ้างยาม จำนวน 2 ผลัด ในระหว่างเวลา 07.00 – 19.00 น. และเวลา 19.00 – 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อยอย่างต่อเนื่อง

50190700/50190700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย - เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน - สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรในโรงเรียน - เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อยให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 15 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม, โรงเรียนวัดสุวรรณาราม,โรงเรียนวัดมะลิ,โรงเรียนวัดดุสิตาราม,โรงเรียนวัดบางขุนนนท์,โรงเรียนวัดบางเสาธง,โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง,โรงเรียนวัดศรีสุดาราม,โรงเรียนวัดเจ้าอาม,โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก,โรงเรียนวัดพระยาทำ,โรงเรียนวัดวิเศษการ,โรงเรียนวัดอัมพวา,โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี และโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม ด้านคุณภาพ - โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย มีความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน - สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมายาม ประจำเดือน พฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-28)

55.00

28/05/2563 : เบิกจ่ายค่าจ้างเหมายามเดือนเมษายนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/04/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-31)

45.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดทำฎีกาจ่ายเงินประจำเดือนมีนาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดทำฎีกาจ่ายเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-31)

35.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบฎีกาเดือน พ.ย.-ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-29)

30.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการตรวจสอบฎีกาจ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-30)

30.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างเหมายาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจ้างเหมายาม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3604

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3604

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **