ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ สอนภาษาจีน : 50190000-3610

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสาวมณสินี เจริญไชยนาวงศ์ โทร.5678

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้บริหารและสภากรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบันสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศต่อไป ดังนั้น สำนักการศึกษาโดยหน่วยศึกษานิเทศก์จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา นอกจากภาษาอังกฤษโดยได้ดำเนินโครงการจ้างครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การเรียนภาษาจีนของนักเรียนมีความต่อเนื่องและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาภาษาจีน สำนักงานเขตบางกอกน้อยพิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการจ้างครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

50190700/50190700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จำนวน 15 โรงเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้แก่ โรงเรียนวัดเจ้าอาม โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก โรงเรียนวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัด บางขุนนนท์ โรงเรียนวัดบางเสาธง โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม โรงเรียนวัดพระยาทำ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง โรงเรียน วัดมะลิ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม โรงเรียนวัดวิเศษการ โรงเรียนวัดศรีสุดาราม โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีโรงเรียนวัด สุวรรณาราม และโรงเรียนวัดอัมพวา 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จำนวน 15 โรงเรียนสื่อสารด้วย ภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/06/2563 : อยู่ในช่วงการปิดภาคเรียน จึงไม่มีการเรียนการสอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/05/2563 : เป็นช่วงปิดภาคเรียนจึงไม่มีการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/04/2563 : เดือนเมษายนเป็นช่วงปิดภาคเรียนจึงไม่มีการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-29)

45.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้โรงเรียนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-29)

40.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้โรงเรียนดำเนินการ โดยได้ทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติตัวบุคคลและอัตราค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการสอนภาษาจีน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติตัวบุคคลและอัตราค่าตอบแทน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:การประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3610

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3610

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **