ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50200000-3436

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิสูตร ยวงมณี โทร 024241738 โทร.5465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

เข้าทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี เช่น ทางเดินเท้าชำรุด ผิวจราจรชำรุด ราวเหล็กกันตกชำรุด ดังนี้ 1.ซ่อมแซมผิวทางถนนฉิมพลี จากถนนฉิมพลี ถึงบ้านเลขที่ 20/82 2. ซ่อมแซมไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนบางพรม 3. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกคลองบางระมาด 4.ซ่อมแซมผิวทางซอยบางเชือกหนัง 2 และเสาสัญญาณโทรศัพท์ถึงบ้านเลขที่ 33/4 5.ซ่อมแซมผิวทางซอยแยกซอยสวนผัก 39 6.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.และราวเหล็กกันตกริมคลองลัดถมยา จากถนนอินทราวาสถึงคลองบางพรม 7.ซ่อมแซมเชิงลาดคอสะพานถนนปากน้ำกระโจมทอง 8.ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล.ชุมชนวัดสมรโกฎิ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-19)

100.00

19/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-08)

65.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ จาก 5 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-13)

50.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ จาก 5 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 ครั้ง จากแปดรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-07)

25.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3436

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3436

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0978

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 62.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
62.50

0 / 0
4
62.50

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **