รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน : 5020-0978

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 62.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
62.50
0
0 / 0
4
62.50
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่ 1,3-8 อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง ลำดับที่ 2 อยู่ระหว่างขอจ้างและจัดทำประกาศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลำดับที่ 1 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 ครั้ง จาก 8 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ จาก 5 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม ลำดับที่ 2 ปรับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทเจริญกรุง 81 ฯ ยังไม่ส่งมอบงานอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดความเรียบร้อย ลำดับที่ 3 ลงนามสัญญาแล้ว โดยบริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานปรับปรุง ปรับพื้น เตรียมงานสร้างท่อระบายน้ำ ปรับพื้นวางท่อระบายน้ำ ลำดับที่ 4 ลงนามสัญญาแล้ว บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เร่ิ่มสัญญา 28 ธันวาคม 62 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลา 90 วัน ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานปรับปรุง ปรับพื้น เตรียมงานสร้างท่อระบายน้ำ ปรับพื้นวางท่อระบายน้ำ ลำดับที่ 5 มีหนังสือรายงานผลการประมูลจ้างให้ผู้ว่ารับทราบและลงนามสัญญา หนังสือตอบกลับจากผู้ว่าฯ รับทราบรายงานการประมูลจ้างเหมาฯ อยู่ระหว่างส่งฝ่ายเทศกิจตรวจร่างสัญญา ลำดับที่ 6 ลงนามสัญญาแล้ว ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สำรวจ ปรับพื้นที่เตรียมงานขุดวางท่อระบายน้ำ ลำดับที่ 7 ลงนามสัญญา รออนุมัติให้แก้ไขเนื้องาน ประกาศราคากลาง ลำดับที่ 8 ดำเนินการทำหนังสือขออนุมัติ รายงานข้อบกพร่องต่อ ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าฯรับทราบอนุมัติตามที่รายงานแก้ไข ทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขวันที่ดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ลำดับที่ 1 - 4 และ 6 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา - ลำดับที่ 5 ส่งฝ่ายเทศกิจตรวจร่างสัญญาเรียบร้อย และดำเนินการ ขุดวางท่อระบายน้ำ วางท่อ ปรับพื้น ลำดับที่ 7-8 ชะลอโครงการเนื่องจากกทม. สั่งให้ส่งคืนงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ลำดับที่ 1 - 4 และ 6 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา - ลำดับที่ 5 สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่ ทางบริษัทขอขยายสัญญาจ้าง เนื่องจากประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ลำดับที่ 7 ขออนุมัติยืมเงินสะสมแต่ไม่ได้รับอนุมัติและขณะนี้รออนุมัติเงินประจำงวด ลำดับที่ 8 ขอยกเลิก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ถนน ซอย ผิวจราจร สะพานข้ามแยก ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดใต้แยก หมายถึง ถนน ซอย ผิวจราจร สะพานข้ามแยก ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดใต้แยก ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปี 2562 มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาตามแผนการซ่อมบำรุง หมายถึง ร้อยละความคืบหน้าในการดำเนินการซ่อมบำรุง ปรับปรุง ถนน ซอย ผิวจราจร ตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากความคืบหน้าในการดำเนินการซ่อมบำรุง ปรับปรุง ถนน ซอย ผิวจราจร ตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สัญญาจ้าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
:๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))