ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยทุ่งมังกร 8 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงสุดทางสาธารณะ : 50200000-3440

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายวิสูตร ยวงมณี โทร 024241588 โทร.5465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ซอยดังกล่าวมีสภาพเป็นดินและชาวบ้านร้องทุกข์ขอให้ปรับปรุงเพราะจะต้องปลูกบ้านพักอาศัย ซึ่งช่วงต้นซอยได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วจึงต้องปรับปรุงตลอดซอย

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ซอยดังกล่าวมีสภาพเป็นดินและชาวบ้านร้องทุกข์ขอให้ปรับปรุงเพราะจะต้องปลูกบ้านพักอาศัย ซึ่งช่วงต้นซอยได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วจึงต้องปรับปรุงตลอดซอย

เป้าหมายของโครงการ

-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ มน. - 03 ยาวประมาณ 46 ม. -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. - 03 สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท. 03/29 จำนวน 6 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ มท. - 01 ยาวประมาณ 24 ม. -สร้างบ่อพักท่อลอดค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 บ่อ -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 201 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 201 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมชั้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 92 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3440

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3440

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0978

ตัวชี้วัด : ร้อยละของถนน ซอย ผิวจราจร สะพานข้ามแยก ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดใต้แยก ตามแผนการซ่อมบำรุงได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการซ่อม (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **