ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยแยกถนนฉิมพลี : 50200000-3442

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิสูตร ยวงมณี โทร 024241588 โทร.5465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ซอยดังกล่าวสภาพเดิมเป็นดินและคอนกรีตบางช่วง เป็นซอยเชื่อมระหว่างถนนฉิมพลี และถนนบรม ราชชนนี ไม่มีท่อระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อเป็นเส้นทางลัดออกสู่ถนนฉิมพลี และถนนบรมราชชนนี

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ซอยดังกล่าวสภาพเดิมเป็นดินและคอนกรีตบางช่วง เป็นซอยเชื่อมระหว่างถนนฉิมพลี และถนนบรม ราชชนนี ไม่มีท่อระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อเป็นเส้นทางลัดออกสู่ถนนฉิมพลี และถนนบรมราชชนนี

เป้าหมายของโครงการ

1 ทุบรื้อคอนกรีตเดิมปรับเกรดพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม. 2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. - 03 ยาวประมาณ 234 ม. 3 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. - 03 จำนวน 24 บ่อ 4 สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 48 ฝา 5 สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม. 6 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 190 ม. 7 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 504 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-08)

100.00

8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งงาน 27 มีนาคม 2563 ตรวจรับ 3 เมษายน 2563 มีการปรับเนื่องจากไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จำนวน 1 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับพื้นวางท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-03)

55.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานปรับปรุง ปรับพื้น เตรียมงานสร้างท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-03)

50.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เร่ิมสัญญา 28 ธันวาคม 62 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลา 90 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3442

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3442

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0978

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 62.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
62.50

0 / 0
4
62.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **