ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงถนนบางระมาด จากถนนพุทธมณฑลสาย 1ถึงคลองลัดมะยม : 50200000-3443

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิสูตร ยวงมณี โทร 024241588 โทร.5465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันถนนดังกล่าวเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 กับถนนกาญจนาภิเษก มีสภาพต่ำและไม่มีท่อระบายน้ำ มีการสัญจรของยวดยานพาหนะมาก และได้งบประมาณปรับปรุงบางส่วนแล้วเมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไม่สะดวก

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจุบันถนนดังกล่าวเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 กับถนนกาญจนาภิเษก มีสภาพต่ำและไม่มีท่อระบายน้ำ มีการสัญจรของยวดยานพาหนะมาก และได้งบประมาณปรับปรุงบางส่วนแล้วเมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไม่สะดวก

เป้าหมายของโครงการ

1 สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน. - 05 ยาวประมาณ 2,489 ม. 2 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน. - 05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 236 บ่อ 3 สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย0.20 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 8,287 ตร.ม. 4 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 02 เนื้อที่ประมาณ 8,287 ตร.ม. 5 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 2,428 ม. 6 สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 2,782 ตร.ม. 7 สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.01 (แบบที่ 3)ยาวประมาณ 220 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-09)

100.00

9/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา (ต่ออายุสัญญา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-09-09)

67.00

9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-24)

65.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เทคอนกรีตบางช่วง เตรียมวางท่อระบายน้ำบางช่วง สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำบางช่วง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-07-14)

52.00

14/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางท่อระบายน้ำ วางแผนเรื่องต้นไม้ริมข้างทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-08)

50.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางท่อ ปรับพื้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-19)

45.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขุดวางท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-04-08)

42.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งฝ่ายเทศกิจตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-06)

40.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฝ่ายเทศกิจตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-03)

35.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหนังสือตอบกลับจากผู้ว่าฯ รับทราบรายงานการประมูลจ้างเหมาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-03)

30.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีหนังสือรายงานผลการประมูลจ้างให้ผู้ว่ารับทราบและลงนามสัญญาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3443

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3443

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0978

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 62.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
62.50

0 / 0
4
62.50

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **