ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยอินทราวาส 7,9,11 และซอยแยก : 50200000-3445

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายวิสูตร ยวงมณี โทร 024241588 โทร.5465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทำให้ซอยมีระดับต่ำ มีท่อระบายน้ำขนาดเล็ก และชำรุด เนื่องถนนอินทราวาสได้รับการปรุงในงบประมาณปี 2562

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจุบันทำให้ซอยมีระดับต่ำ มีท่อระบายน้ำขนาดเล็ก และชำรุด เนื่องถนนอินทราวาสได้รับการปรุงในงบประมาณปี 2562

เป้าหมายของโครงการ

1 เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 178 บ่อ 2 เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 178 บ่อ 3 สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 8,369 ตร.ม. 4 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 8,369 ตร.ม. 5 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 3,757 ม. 6 สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 1,195 ตร.ม. 7 สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.01 (แบบที่ 4) ยาวประมาณ 124 ม. 8. สร้างทางลาด ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 587 ตร.ม. 9. ป้ายบอกชื่อซอยแยกย่อย 9 ป้าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-19)

40.00

19/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-08)

35.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือประกาศราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-06)

30.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติให้แก้ไขเนื้องาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-03)

20.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3445

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3445

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0978

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **