ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงถนนชักพระ : 50200000-3446

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายวิสูตร ยวงมณี โทร 024241588 โทร.5465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ซอยดังกล่าวปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดเป็นแนวยาว ท่อระบายน้ำจึงมีสภาพชำรุดทรุดตัว รถวิ่งเสียงดัง มีการร้องเรียนจำนวนมาก

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ซอยดังกล่าวปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดเป็นแนวยาว ท่อระบายน้ำจึงมีสภาพชำรุดทรุดตัว รถวิ่งเสียงดัง มีการร้องเรียนจำนวนมาก

เป้าหมายของโครงการ

1 สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นฝาศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ มท.03/41 จำนวน 162 บ่อ 2. สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา เฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 7,748 ตร.ม. 3 สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 2,680 ตร.ม. 4 งานติดตั้งแผนเหล็กันชน(การ์ดเรล) 18 ม. 5 งานติตั้งราวเหล็กสะพาน 1 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-03)

50.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขออนุมัติ รายงานข้อบกพร่องต่อ ผู้ว่าฯ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0978

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **