ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงถนนชักพระ : 50200000-3446

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

41

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 41

นายวิสูตร ยวงมณี โทร 024241588 โทร.5465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ซอยดังกล่าวปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดเป็นแนวยาว ท่อระบายน้ำจึงมีสภาพชำรุดทรุดตัว รถวิ่งเสียงดัง มีการร้องเรียนจำนวนมาก

50200300/50200300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ซอยดังกล่าวปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดเป็นแนวยาว ท่อระบายน้ำจึงมีสภาพชำรุดทรุดตัว รถวิ่งเสียงดัง มีการร้องเรียนจำนวนมาก

เป้าหมายของโครงการ

1 สร้างขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นฝาศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ มท.03/41 จำนวน 162 บ่อ 2. สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา เฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 7,748 ตร.ม. 3 สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 2,680 ตร.ม. 4 งานติดตั้งแผนเหล็กันชน(การ์ดเรล) 18 ม. 5 งานติตั้งราวเหล็กสะพาน 1 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-09-09)

41.00

9/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...กรุงเทพมหานครขอให้คืนเงินงบประมาณ ในช่วงโควิค 19 และสำนักงานเขตตลิ่งชันได้อนุมัติยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและผู้ชนะเสนอไม่ขอขยายยืนราคาออกไปอีก และจะของบประมาณในปี 2564 และได้ของบแปรญัติประจำปี 2564 แต่ไม่ได้รับอนุมัติ และได้ขอกันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ประจำปี 2563 แต่ไม่ได้รับอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...กรุงเทพมหานครขอให้คืนเงินงบประมาณ ในช่วงโควิค 19 และสำนักงานเขตตลิ่งชันได้อนุมัติยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและผู้ชนะเสนอไม่ขอขยายยืนราคาออกไปอีก และจะของบประมาณในปี 2564 และได้ของบแปรญัติประจำปี 2564 แต่ไม่ได้รับอนุมัติ และได้ขอกันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ประจำปี 2563 แต่ไม่ได้รับอนุมัติ

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...กรุงเทพมหานครขอให้คืนเงินงบประมาณ ในช่วงโควิค 19 และสำนักงานเขตตลิ่งชันได้อนุมัติยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและผู้ชนะเสนอไม่ขอขยายยืนราคาออกไปอีก และจะของบประมาณในปี 2564 และได้ของบแปรญัติประจำปี 2564 แต่ไม่ได้รับอนุมัติ และได้ขอกันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ประจำปี 2563 แต่ไม่ได้รับอนุมัติ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-08-24)

41.00

24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้รับเงินประจำงวด และผู้รับจ้างไม่ยืนราคาต่อ

** ปัญหาของโครงการ :.ไม่ได้รับเงินประจำงวด และผู้รับจ้างไม่ยืนราคาต่อ

** อุปสรรคของโครงการ :.ไม่ได้รับเงินประจำงวด และผู้รับจ้างไม่ยืนราคาต่อ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-07-14)

41.00

14/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...คืนเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-06-08)

41.00

8/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กรุงเทพมหานครขอส่งเงินคืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-05-19)

41.00

19/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-08)

40.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขวันที่ดำเนินการ และประสานผู้รับจ้างรับทราบการแนวทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-06)

35.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขวันที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-03)

30.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแก้ไขผู้ว่าฯรับทราบอนุมัติตามที่รายงานแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-03)

25.00

3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขออนุมัติ รายงานข้อบกพร่องต่อ ผู้ว่าฯ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-07)

10.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขายแบบ และพิจารณาผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประมูล และขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ลงนามในสัญญาถึงงานแล้วเสร็จ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0978

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 62.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
62.50

0 / 0
4
62.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **