ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50200000-3525

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสิริกร อินทร์เกลี้ยง/5477

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล โรงเรียนวัดอินทราวาส ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มองเห็นการจัดการเรียน การสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพแขนงงานเกษตรอย่างชัดเจน เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างประสบการณ์ตรง ให้กับนักเรียนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน อีกด้วย

50200700/50200700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อรณรงค์การสอนวิชาการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีขึ้นในโรงเรียน 2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 2.3 เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงการเกษตรโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร 2.4 เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนโดยการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรียนไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 2.5 เพื่อฝึกนักเรียนให้รู้จักการจัดการด้านธุรกิจการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ - นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ - ครูทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในโครงการ 3.2 ด้านคุณภาพ - นักเรียนของโรงเรียนได้เรียนรู้วิชาเกษตรด้วยการปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่ดีและสามารถจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างเป็นระบบ - โรงเรียนวัดอินทราวาสเป็นโรงเรียนตัวอย่าง ทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร ครบวงจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-02-23)

100.00

23/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-28)

100.00

2021-1-28 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และโรงเรียนได้ทำการจัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือในการทำการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนงการเกษตรโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจรและได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2020-12-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-31 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2021-04-30 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-30 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:80%
เริ่มต้น :2021-05-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-31 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-08-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3525

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3525

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-6503

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **