ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50200000-3532

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวไพจิตร สิทธิ์ธรรมวิไล/5477

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรง คือ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมสมรรถภาพของบุคลากรกลุ่มนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ การประชุมสัมมนาเป็นวิธีการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารและวิทยากรสามารถที่จะให้คำชี้แจง ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มี การพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สำนักงานเขตตลิ่งชันจึงเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนาขึ้นปีละครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว

50200700/50200700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้ตระหนักในภารกิจของการจัดการศึกษา ซึ่งตนมีส่วนรับผิดชอบโดยได้รับการบำรุงขวัญและกำลังใจในอันที่จะพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนา ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ตลอดจน งานในหน้าที่และนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้มีโอกาสพบผู้บริหารในระดับเขต สำนักและกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ครูจ้าง และบุคลากรในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 280 คน - ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ได้รับทราบนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-23)

30.00

23/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-28)

25.00

28/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-31 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2021-03-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-31 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2021-05-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-31 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2021-08-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3532

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3532

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-6503

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **