ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน : 50200000-3539

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางปรียานิธิ เฟื่องขจร/5477

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ใช้ภาษาจีนเป็นจำนวนมาก และผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อทันโลกสากลยุคปัจจุบัน เพราะเป็นภาษาธุรกิจที่ใช้ติดต่อสื่อสารทั้งด้านการค้า รวมทั้งทางด้านการศึกษา โดยมีครูในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการอบรมทั้งระดับต้นและระดับกลางแล้ว กรุงเทพมหานครอนุมัติให้มีการจ้างครูมาสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มี ความต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายจะพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาจีนให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครเป็นภาษาที่สอง ต่อจากภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนกรุงเทพมหานครได้ก้าวไกลและก้าวหน้าในการศึกษา ทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยเฉพาะสำนักงานเขตตลิ่งชันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯทุกสัปดาห์มีประชาชนและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวจำนวนมาก ดังนั้น โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสอนสืบเนื่องของครูภาษาจีนจากภายนอก เพื่อเป็นพื้นฐานและกระตุ้นให้นักเรียนได้ตื่นตัวที่จะนำไปใช้เป็นภาษาสื่อสารและศึกษาต่อ

50200700/50200700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมชาวจีนอย่างต่อเนื่อง ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน 2.2 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน เรียนรู้ศิลปะ ประเพณี และประวัติศาสตร์ขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมกับวัย 2.3 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและมีพื้นฐาน ในการศึกษาต่อภาษาจีนในขั้นสูงต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมายโครงการ 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีโอกาสได้เรียนรู้ ภาษาจีนและวัฒนธรรม 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม การเข้าสู่สังคมและการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้ 3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนอย่างถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-23)

30.00

23/02/2564 : ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนครบทั้ง 16 โรงเรียน และได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

25.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-31 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2021-03-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-31 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2021-06-23 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-23 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2021-08-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3539

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3539

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-6503

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **