ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50200000-3541

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางปรียานิธิ เฟื่องขจร/5477

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวัน หยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน”ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง สำนักงานเขตตลิ่งชัน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาที่ต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม โดยจัดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา และมีคณะสงฆ์ จากวัดชัยพฤกษมาลาวรราชวิหาร เป็นพระวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ทางพุทธศาสนา

50200700/50200700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย 2.2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับครอบครัวและปฏิบัติตน ได้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนพิธี 2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่มีบทบาทเด่นชัด ในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ 2.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการ ให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 สำนักงานเขตตลิ่งชัน มีศูนย์พระพุทธศาสนา จำนวน 1 ศูนย์ 3.1.2 เด็กหรือเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 3.2.2 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาด้านจิตสำนึกให้เป็นพลเมืองที่ดี 3.2.3 วัด โรงเรียน และบ้าน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิต ประจำวันได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-23)

30.00

23/02/2564 : โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลาได้ทำการจัดการเรียนการสอน พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามโครงการที่วางไว้ และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วบางส่วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

25.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการฯ จัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-31 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2021-03-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-31 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2021-06-30 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-30 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2021-08-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3541

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3541

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-6503

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **