ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50210000-3336

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.เกสรี ดิษฐ์อ่วม โทร 6624

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ในแต่ละวันมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 10,000 ตัน นับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญของกรุงเทพมหานคร สาเหตุมาจากประชาชน ส่วนใหญ่ไม่แยกมูลฝอย และยังไม่เห็นคุณค่าของมูลฝอย ทิ้งของที่ไม่ต้องการทุกอย่างลงถังใบเดียวกัน ก่อให้เกิดมูลฝอยปริมาณมาก การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ นำเศษอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำ EM เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลือจากการบริโภคอย่างคุ้มค่าอันเป็นการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด อีกทั้งน้ำ EM ยังสามารถปรับสภาพน้ำเน่าเสีย ลดอัตราการเกิดของลูกน้ำยุงลายได้

50210600/50210600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะเศษอาหาร โดยทำเป็นน้ำ EM สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ 3.เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร 4.เพื่อปรับสภาพน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ ลดอัตราการเกิดของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออก

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนในชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สถานศึกษา ในพื้นที่เขตสามารถนำเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน มาทำเป็นน้ำ EM ได้ 2. ประชาชนในชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สถานศึกษา ในพื้นที่เขต เห็นถึงความสำคัญของการลดและคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่เหลือจากการบริโภคอย่างคุ้มค่า 3. ขยะประเภทเศษอาหารในพื้นที่เขตภาษีเจริญที่จะต้องจัดเก็บมีน้อยลง 4. ลดอัตราการเกิดของลูกน้ำยุงลายในแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : - อบรม สาธิตและส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้กับร้านอาหารชา่ยสมัย และชุมชนหมู่บ้านอินทรา- - ติดตามการดำเนินการสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ของชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-24)

95.00

24/08/2563 : อบรมสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ ชุมชนข้างวัดบางแวก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-07-23)

88.00

23/07/2563 : อบรมสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ ชุมชนวิจิตรสามัคคี ชุมชนคลองลัดชี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/06/2563 : อบรมสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ ชุมชน ชุมชนวัดจันทร์เขต 1 หมู่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/05/2563 : อบรมสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ ชุมชนพูนบำเพ็ญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/04/2563 : บรรยาย แนะนำ ส่งเสริม การทำน้ำหมักชีวภาพที่บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-03-26)

58.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขตภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-02-25)

49.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอบรมสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-01-24)

42.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอบรมสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับชุมชนศรีประดู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอบรมสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ ชุมชนศรีประดู่ ชุมชนกำแพงทองพัฒนา วัดกำแพงบางจาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-11-20)

23.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการอบรมสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-25)

20.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เตรียมการจัดซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการเข้าสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ (การทำน้ำหมักชีวภาพ) ในชุมชน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 4
:ประสานชุมชนเพื่อเข้าดำเนินการสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ (การทำน้ำหมักชีวภาพ)
:60%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามผลการดำเนินการการสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ของชุมชนเพื่อให้เกิดการทำน้ำหมักชีวภาพและนำกลับมาใช้อย่างต่อเนื่อง
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3336

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3336

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0812

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.5400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
20.54

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **