ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ : 50210000-3337

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

27.60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 27.60

น.ส.เกสรี ดิษฐ์อ่วม โทร 6624

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ในแต่ละวันมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 10,000 ตัน นับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญของกรุงเทพมหานคร สาเหตุมาจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่แยกมูลฝอย และยังไม่เห็นคุณค่าของมูลฝอย ทิ้งของที่ไม่ต้องการทุกอย่างลงถังใบเดียวกัน ก่อให้เกิดมูลฝอยปริมาณมาก การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบาย การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จำเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนาวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งมูลฝอยให้ถูกที่ถูกถัง ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โปรด ให้ความเห็นชอบ จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพใน 14 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ทัศนคติที่ดีต่อกรุงเทพมหานครในภาพรวมอีกด้วย

50210600/50210600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายให้เกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อให้เกิดการประสานงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา

เป้าหมายของโครงการ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเอกชน สถาบันอุดมศึกษา สถานพยาบาล ธนาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท ตลาด วัด และ ศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.60 (2019-12-24)

27.60

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรม อบรม สาธิตการตัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตราย ชุมชนศรีประดู่ ชุมชนกำแพงทองพัฒนา วัดกำแพงบางจาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2019-11-20)

19.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-10-25)

18.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพใน 14 กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:6%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพใน 14 กลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ
:84%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3337

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3337

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0812

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **