ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการก่ออาชญากรรม : 50210000-3338

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเกรียงศักดิ์ เทพพิทักษ์ โทร 6633

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตภาษีเจริญในฐานะส่วนราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดําเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ตลอดจนการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว สำนักงานเขตภาษีเจริญมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาโดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมการดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ รวมไปถึง การจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดความล่อแหลม เพิ่มการป้องปรามและการตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการเกิดเหตุอาชญากรรม โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ทั้งสํานักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สํานักงานเขตภาษีเจริญและหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะมาร่วมดำเนินการในการแก้ไขปัญหานี้ สำนักงานเขตภาษีเจริญจึงจัดทําโครงการบูรณาการการดําเนินงานป้องกันการก่ออาชญากรรมขึ้น

50210900/50210900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อป้องปรามและลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ๒ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตภาษีเจริญและกรุงเทพมหานคร ๓ เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสํานักเทศกิจ สํานักงานเขต สำนักการจราจร และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ร้อยละ ๑๐๐ โดยการเฝ้าระวัง ดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมหรือการติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งเป็นการป้องปรามและตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง -บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว -บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง -บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว -บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-07-23)

82.00

23/07/2563 : -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง -บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว -บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-06-23)

74.00

23/06/2563 : -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง -บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว -บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-23)

66.00

23/05/2563 : -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง -บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว -บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-22)

58.00

22/04/2563 : -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง -บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว -บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง -บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว -บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-24)

42.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง -บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว -บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง -บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว -บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-12-23)

27.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง -บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว -บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง -บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว -บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-25)

12.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการ 2.ประชุม/จัดทำแผนปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุม/จัดทำแผนปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่าง และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมมีการตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัย
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:มีหนังสือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3338

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3338

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0814

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **