ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 50210000-3405

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สาวิตรี งามเมืองปัก โทร 6618

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2(พ.ศ.2561-2564) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคลลของกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quility of worklife) กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

50210400/50210400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้บุคลากรเขตภาษีเจริญได้ตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในหน่วยงาน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจโดยทั่วกัน 2. มีการประเมินตนเองตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/08/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดครบแล้ว และส่งผลดำเนินการให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-20)

90.00

20/07/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานและประเมินความสำเร็จของโครงการ และรวบรวมแบบการใช้รถยนต์ส่วนกลางครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/06/2563 : ติดตามผลการปฏิบัติการใช้ข้อปฏิบัติอาชีวอนามัยฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/05/2563 : รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดช่วงที่ 3 ให้สำนักอนามัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/04/2563 : รวบรวมรายงานและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ช่วงที่ 3 ตามแบบ OCC3 (63) และแบบ R2(63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : ดำเนินการทดลองใช้ข้อปฏิบัติและจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานฯ 2) อยู่ระหว่างทดลองใช้ข้อปฏิบัติฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-16)

20.00

16/1/2563 : ได้ทำการขออนุมัติโครงการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตภาษีเจริญ และส่งโครงการฯให้สำนักอนามัยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : ได้เสนอโครงการอาชีวอนามัยฯ และรวบรวมแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ กทม. ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจ้งเวียนข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและแจ้งแบบรายงานการใช้รถยนต์ราชการให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง และอันตรายจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปใช้ในหน่วยงานพร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานฯ
:25%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือการใช้ประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3405

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3405

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0837

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **