ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50220000-3406

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปาจรีย์ วรรณพงศ์ โทร. 7327

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยใน สวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม ทั้งที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และความไม่ปลอดภัย ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัยและภัยต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้มีการดำเนินโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด จำนวน 435 โรงเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยสำนักงานเขตหนองแขมได้รับจัดสรรงบประมาณในการจ้างเหมายามให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอุดมรังสี โรงเรียนบ้านขุนประเทศ โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล และโรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนละ 3 คน และโรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน คือโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ จำนวน 2 คน รวมเป็น 17 คน โดยการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ผลัด ผลัดแรกปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00–19.00 น. และผลัดที่สองปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00–07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

50220700/50220700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 3. สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม 6 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ด้านคุณภาพ 1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม ทั้ง 6 โรงเรียน มีความปลอดภัยให้แก่นักเรียน บุคลากรและทรัพย์สินในโรงเรียน 2. สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

สำนักงานเขตหนองแขมดำเนินการจ้างเหมายามให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอุดมรังสี โรงเรียนบ้านขุนประเทศ โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล และโรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนละ 3 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน คือโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน โดยการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ผลัด ผลัดแรกปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00–19.00 น. และผลัดที่สองปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00–07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง (หรือตามความเหมาะสม) โดยตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน จำนวน 12 งวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-31)

93.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมายาม เดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-07-30)

87.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างยาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-06-30)

83.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมายามฯ เดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-05-29)

77.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมายามฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินให้กับ รร.ฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-03-31)

62.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมายาม เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-02-27)

57.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมายามฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-31)

50.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมายามฯ ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2019-12-30)

42.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมายามเดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-11-29)

36.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมายามเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-31)

30.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้างในเดือนกันยายน 2562 /ทำสัญญา และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมายามเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำ-เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างตามขั้นตอนของ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกค่าจ้างเหมายามเป็นรายเดือน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3406

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3406

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0853

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **