ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานต์บนทางเท้า : 50220000-3434

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเอกชัย ไกรสีทา 02421 6400

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเมืองให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชีย เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย มีสุขภาวะที่ดี เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย และเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าเพื่อคืนทางเท้า ให้ประชาชน จากปัญหาและวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว สำนักงานเขตหนองแขมในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหน้าที่ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ต้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมือง และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดทำโครงการกวดขันผู้จอด หรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าและในที่สาธารณะขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาของกรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

50220900/50220900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและตอบสนองแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อให้ประชาชนมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 3 เพื่อลดงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า 4 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ ตลอดจนได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1 ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า หรือที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-28)

60.00

2020-9-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เดือนกันยายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 4 ราย ปรับเป็นเงิน 5,500

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เดือน สิงหาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 3 ราย ปรับเป็นเงิน 3,500 บาท และสรุปยอดการร้องเรียนรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าประจำเดือน มีทั้งหมด 7 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน กรกฎาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 5 ราย ปรับเป็นเงิน 9,000 บาท และสรุปยอดการร้องเรียนรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าประจำเดือน มีทั้งหมด 7 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน มิถุนายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 4 ราย ปรับเป็นเงิน 7,000 บาท และสรุปยอดการร้องเรียนรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าประจำเดือน มีทั้งหมด 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน พฤษภาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 6 ราย ปรับเป็นเงิน 11,000 บาท และสรุปยอดการร้องเรียนรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าประจำเดือน มีทั้งหมด 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน เมษายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 6 ราย ปรับเป็นเงิน 11,000 บาท และสรุปยอดการร้องเรียนรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าประจำเดือน มีทั้งหมด 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน มีนาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 16 ราย ปรับเป็นเงิน 30,000 บาท และสรุปยอดการร้องเรียนรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าประเดือน มีทั้งหมด 7 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน กุมภาพันธ์ เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 14 ราย ปรับเป็นเงิน 23,500 บาท และสรุปยอดการร้องเรียนรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าประเดือน มีทั้งหมด 6 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน มกราคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 14 ราย ปรับเป็นเงิน 21,000 บาท และสรุปยอดการร้องเรียนรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าประเดือน มีทั้งหมด 6 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-28)

20.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน ธันวาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 8 ราย ปรับเป็นเงิน 10,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ในรอบเดือน พฤศจิกายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 18 ราย ปรับเป็นเงิน 20,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-08)

5.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.... เดือนตุลาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 12 ราย ปรับเป็นเงิน 13,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่การปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เริ่มปฏิบัติงานจนสำเร็จ
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3434

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3434

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0883

ตัวชี้วัด : ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **