ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50230000-3358

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางณิชกมล โชคชุมชูดวง โทร 5805

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2554 โดยได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

50230100/50230100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนกิจการการปฏิบัติงานของ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนที่ประสบภัย ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 365 วัน 2. จัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.เขตบางขุนเทียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนสิงหาคม 2563 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 31 วัน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกันยายน 2563 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 200 บาท จำนวน 30 วัน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/08/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 31 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2562 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 30 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 31 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2563 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 30 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/04/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2563 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 31 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 29 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2563 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 31 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2562 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 31 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 30 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..โครงการได้รับอนุมัติ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2562 จำนวนวันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน คนละ 200 บาท จำนวน 31 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งศูนย์ อปพต. เขตบางขุนเทียน ในการจัดสมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางขุนเทียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อปพร. ปฏิบัติงานประจำศูนย์ อปพร. จัดระบบการติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าว ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3358

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3358

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **