ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพ : 50230000-3363

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นายอนุชิต ศุขจิตต์ โทร.02 415 2470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- พัฒนาเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน โดยการเพิ่มเส้นทางให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

50230300/50230300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงเส้นทางสู่ชายทะเลกรุงเทพ ทั้งการเดินเท้าและการปั่นจักรยานได้โดยสะดวก 2. เป็นเส้นทางสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจรเพื่อเป็นการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชาติ ในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 3. สามารถส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

- สร้างสะพานทางเดินเลียบเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ตามแบบ ขบท.46-2560 ความยาวประมาณ 1,195 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-25)

65.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการตอกเสาเข็มเทพื้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-27)

55.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเสาเข็ม เทพื้นทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-25)

18.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างคานสะพาน

** ปัญหาของโครงการ :ประปากีดขวางแนวการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-25)

17.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปักเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบรายงาน/กำหนดราคากลาง/รายงานขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 4
:ลงนามสัญญาจ้างเหมา และดำเนินการปรับปรุง
:80%
เริ่มต้น :2019-12-15
สิ้นสุด :2019-12-15
ขั้นตอน 5
:ส่งมอบงาน รายงานผลการตรวจรับ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-15
สิ้นสุด :2020-02-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3363

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3363

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0778

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย จำนวนไร่ : 40.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนไร่ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.26

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **