รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น : 5023-0778

ค่าเป้าหมาย จำนวนไร่ : 40.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนไร่ : 30.7300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.26
100.0000
100 / 100
2
25.93
100.0000
100 / 100
3
30.73
100.0000
100 / 100
4
30.73
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปลูกต้นกล้าได้จำนวนรวม 6,905 ต้น (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562) แบ่งเป็นประชาชน 1,368 ต้น เจ้าหน้าที่และชุมชนร่วมกันปลูกทดแทนและบำรุงรักษาต้นกล้า จำนวน 1,400 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปลูกต้นกล้า ได้จำนวนรวม 10,375 ต้น (ตุลาคม 2562- กุมภาพันธ์ 2563) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,832 คน เพาะต้นกล้า 32,700 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปลูกต้นกล้า รวม 12,293 ต้น (ตุลาคม 2562- เมษายน 2563) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4,044 คน เพาะต้นกล้า 33,100 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปลูกต้นกล้า รวม 12,293 ต้น (ตุลาคม 2562- เมษายน 2563) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4,044 คน เพาะต้นกล้า 33,100 ต้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พื้นที่ป่าชายเลน หมายถึง 1. พื้นที่ป่าชายเลนที่มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกาง แสม ฯลฯ ขึ้นอยู่แล้วมีการปลูกซ่อม หรือเสริมทดแทนต้นที่ตายเพื่อเพิ่มความหนาแน่ให้ป่าชายเลน 2. พื้นที่ป่าชายเลนที่ไม่มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนเนื่องจากการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณชายฝั่งทะเล พื้นที่ดินงอกตามชายฝั่งทะเล ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น หมายถึง การปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน การอนุรักษ์ฟื้นฟู ให้ต้นกล้ามีความแข็งแรงเจริญเติบโต โดยเจ้าหน้าที่เขต และประชาชนในชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดขนาดของพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูทั้งหมด โดยวิธีการคำนวณเนื้อที่ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วัดขนาดของพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูทั้งหมด โดยวิธีการคำนวณเนื้อที่ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๒ ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด