ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน : 50230000-3383

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางวิไล เกิดกรุง โทร. 5826

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อไป

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 40 ไร่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๒ ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 3,302 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 9,539 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 23.84 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 27,086 ต้น *เดือนมกราคม 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 671 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 349 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 349 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน - ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 0.8725 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 4,994 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,631 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 9,190 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 22.975 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 22,092 ต้น *เดือนธันวาคม 2562 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 473 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 285 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 115 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 170 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 0.7125 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 7,764 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,158 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 8,905 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 22.26 ไร่ เพาะพันธ์ุต้นกล้า จำนวน 14,328 ต้น *เดือนพฤศจิกายน 2562 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,089 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 3,568 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 1,368 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 2,200 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 8.92 ไร่ 4. เพาะพันธ์ุต้นกล้า จำนวน 8,608 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 1,069 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 5,337 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 13.34 ไร่ เพาะพันธ์ุต้นกล้า จำนวน 5,720 ต้น *เดือนตุลาคม 2562 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,069 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 2,792 ต้น - ประชาชน 792 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 4,545 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 13.34 ไร่ 4. เพาะพันธ์ุต้นกล้า จำนวน 5,720 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำรวจพื้นที่ป่่าชายเลนบางขุนเทียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3383

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3383

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0778

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย จำนวนไร่ : 40.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนไร่ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.26

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **