ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน : 50230000-3383

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิไล เกิดกรุง โทร. 5826

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อไป

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 40 ไร่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๒ ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฏาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 4,692 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 16,989 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 42.47ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 33,100 ต้น *เดือนกรกฏาคม2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 296 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 2,474 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 16 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 2,458 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 6.185 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน - ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 4,396 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 14,515 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 36.2875 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 33,100 ต้น *เดือนมิถุุนายน 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 352 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 962 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 15 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 947 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 2.405 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน - ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/06/2563 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 4,044 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 13,553 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 33.8825 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 33,100 ต้น *เดือนพฤษภาคม 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน - คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,260 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม - ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 1,260 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 3.15 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน - ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/05/2563 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 4,044 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 12,293 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 30.725 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 33,100 ต้น *เดือนเมษายน 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน - คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 980 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม - ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 980 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 2.45 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน - ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/04/2563 : รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 4,044 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 11,313 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 28.275 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 33,100 ต้น *เดือนมีนาคม 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 212 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 938 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 56 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 882 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 2.345 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 400 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 3,832 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 10,375 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 25.93 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 32,700 ต้น *เดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 530 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 836 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 603 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 233 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 2.09 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 5,614 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 3,302 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 9,539 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 23.84 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 27,086 ต้น *เดือนมกราคม 2563 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 671 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 349 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 349 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน - ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 0.8725 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 4,994 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,631 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 9,190 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 22.975 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 22,092 ต้น *เดือนธันวาคม 2562 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 473 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 285 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 115 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 170 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 0.7125 ไร่ 4. เพาะพันธ์ต้นกล้า จำนวน 7,764 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,158 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 8,905 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 22.26 ไร่ เพาะพันธ์ุต้นกล้า จำนวน 14,328 ต้น *เดือนพฤศจิกายน 2562 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,089 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 3,568 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 1,368 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 2,200 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 8.92 ไร่ 4. เพาะพันธ์ุต้นกล้า จำนวน 8,608 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 1,069 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 5,337 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 13.34 ไร่ เพาะพันธ์ุต้นกล้า จำนวน 5,720 ต้น *เดือนตุลาคม 2562 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,069 คน 2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 2,792 ต้น - ประชาชน 792 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 4,545 ต้น 3. คิดเป็นพื้นที่ 13.34 ไร่ 4. เพาะพันธ์ุต้นกล้า จำนวน 5,720 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำรวจพื้นที่ป่่าชายเลนบางขุนเทียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3383

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3383

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0778

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย จำนวนไร่ : 40

ผลงานที่ทำได้ จำนวนไร่ : 73.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.26

100 / 100
2
25.93

100 / 100
3
73.60

100 / 100
4
73.60

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **