ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50230000-3397

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวรัสรินทร์ ตันติพรธนพงษ์ โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากสภาวะปัญหาสังคมในปัจจุบัน การกระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ด้วยโอกาสและเด็กถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานครด้านการจัดสวัสดิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วน กรุงเทพมหานครจึงจัดจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการเฝ้าระวังเพื่อปัองกัน่และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครางการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมขึ้น

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 2.ส่งเสริมและสนับสนันการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3.สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 5.รับลงทะเบียนและจัดทำข้อมูลเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ

เป้าหมายของโครงการ

จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : 1. สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนกันยายน 2563 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2. ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุผู้พิการ 3. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกันยายน 2563 4. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/08/2563 : 1. สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนสิงหาคม 2563 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2. ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุผู้พิการ 3. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนสิงหาคม 2563 4. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : 1. สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2. ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุผู้พิการ 3. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกรกฎาคม 2563 4. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : 1. สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนมิถุนายน 2563 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2. ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุผู้พิการ 3. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนมิถุนายน 2563 4. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : 1. สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2. ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุผู้พิการ 3. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนพฤษภาคม 2563 4. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : 1. สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนเมษายน 2563 2. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2. ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุผู้พิการ 3. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนเมษายน 2563 4. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนมีนาคม2563 2.รับลงทะเบีนนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2.ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนมีนาคม2562 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 2.รับลงทะเบีนนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2.ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนมกราคม2563 2.รับลงทะเบีนนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2.ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนธันวาคม2562 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนธันวาคม2562 2.รับลงทะเบีนนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2.ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนธันวาคม2562 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนพฤศจิกายน2562 2.รับลงทะเบีนนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2.ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนพฤศจิกายน2562 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3397

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3397

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **