ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50230000-3397

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวรัสรินทร์ ตันติพรธนพงษ์ โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากสภาวะปัญหาสังคมในปัจจุบัน การกระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ด้วยโอกาสและเด็กถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานครด้านการจัดสวัสดิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วน กรุงเทพมหานครจึงจัดจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการเฝ้าระวังเพื่อปัองกัน่และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครางการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมขึ้น

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 2.ส่งเสริมและสนับสนันการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3.สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 5.รับลงทะเบียนและจัดทำข้อมูลเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ

เป้าหมายของโครงการ

จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนมีนาคม2563 2.รับลงทะเบีนนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2.ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนมีนาคม2562 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 2.รับลงทะเบีนนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2.ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนมกราคม2563 2.รับลงทะเบีนนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2.ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนธันวาคม2562 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนธันวาคม2562 2.รับลงทะเบีนนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2.ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนธันวาคม2562 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนพฤศจิกายน2562 2.รับลงทะเบีนนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 2.ให้คำปรึกษาผู้มารับบริการสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนพฤศจิกายน2562 4.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:ประชุมและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3397

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3397

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **