ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50230000-3398

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายณัฐกานต์ ศรีมาเสริม โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบ้นประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุดูแลสุขภาพของตนเองดีขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีอายุยืนมากขึ้น หลายคนมีประสบการณ์ มีความรู้มีความสามารถ มีภูมิปัญญา ที่เยาวชนรุ่นหลังควรได้รับการถ่ายทอดสิ่งดีงามเหล่านี้ให้อยู่คู่สังคมต่อไปและสืบเนื่องจากรพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสั่งเกี่ยวกับธนาคารสมองว่า "คนที่เกษียณอายุแล้ว" แต่ยังมีความเป็นนักวิชาการที่เก่งมาก น่าจะรวบรวมมันสมองที่เก่งให้มารวมกัน ช่วยพิจารณาปัญหาต่างๆ ของประเทศ ดูแลแก้ไขช่วยเหลือบ้านเมืองโดยจัดทำเป็น "ธนาคารสมอง" และเชิญชวนให้อาสาสมัครช่วยงานแผ่นดิน ดูแลป้องกันชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น" สำนักงานเขตบางขุนเทียน เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และตอบพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้นมาก

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสืบทอดและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์ มาทำประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการ การพัมนาศักยภาพผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วม 4.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ เป็นภูมิปัญญาแผ่นดิน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและจัดกิจกรรมแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้่าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนสภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-31)

10.00

31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของเด็ก นักเรียน และประชาชนในชุมชนเป็นจำนวนมากซึ่งอยู่ในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องยกเลิกโครงการดังกล่าว หนังสือ เลขที่ 6210/347 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-29)

45.00

29/07/2563 : ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน (ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019)

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-25)

45.00

25/06/2563 : ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน (ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019)

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/05/2563 : ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน (ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019)

** ปัญหาของโครงการ : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-23)

40.00

23/04/2563 : ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน (ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019)

** ปัญหาของโครงการ : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานผู้สูงอายุ เตรียมแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เตรียมแผนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสารการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
:70%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3398

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3398

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0790

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ค่าเป้าหมาย จำนวนกิจกรรม : 4

ผลงานที่ทำได้ จำนวนกิจกรรม : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **