รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน : 5023-0790

ค่าเป้าหมาย จำนวนกิจกรรม : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนกิจกรรม : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ ฯลฯ ที่จัดขึ้นในพื้นที่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากจำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจากจำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด